WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

US Citizenship Civics Test 10 - Question 91 - 100
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:33:18 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Name one U.S. territory.
  A - 
Puerto Rico
  B - 
U.S. Virgin Islands
  C - 
American Samoa
  D - 
Northern Mariana Islands
  E - 
Guam
  F - 
Any of above
2-
Name one state that borders Canada.
  A - 
Maine
  B - 
New Hampshire
  C - 
Vermont
  D - 
New York
  E - 
Pennsylvania
  F - 
Ohio
  G - 
Michigan or Minnesota or North Dakota
  H - 
Montana or Idaho
  I - 
Washington or Alaska
  J - 
Any of above
3-
Name one state that borders Mexico
  A - 
California
  B - 
Arizona
  C - 
New Mexico
  D - 
Texas
  E - 
Any of above
4-
What is the capital of the United States?
  A - 
New York
  B - 
Washington, D.C.
  C - 
Sacramento
  D - 
Columbus
5-
Where is the Statue of Liberty?
  A - 
New York (Harbor)
  B - 
Liberty Island
  C - 
New Jersey, near New York City
  D - 
On the Hudson (River)
  E - 
All are correct
6-
Why does the flag have 13 stripes?
  A - 
because there were 13 original colonies
  B - 
because the stripes represent the original colonies
  C - 
Both are correct
7-
Why does the flag have 50 stars?
  A - 
because there is one star for each state
  B - 
because each star represents a state
  C - 
because there are 50 states
  D - 
All are correct
8-
What is the name of the national anthem?
  A - 
The Star-Spangled Banner
  B - 
The National Anthem
  C - 
The National Flag
9-
When do we celebrate Independence Day?
  A - 
January 1
  B - 
July 4
  C - 
November 25
  D - 
December 25
10-
Name two national U.S. holidays.
  A - 
New Year’s Day, Martin Luther King, Jr. Day
  B - 
Presidents’ Day, Memorial Day
  C - 
Independence Day, Labor Day
  D - 
Columbus Day, Veterans Day
  E - 
Thanksgiving, Christmas
  F - 
Any of above
 
[Người đăng: Hữu Đức sưu tầm và biên tập - nguồn http://www.uscis.gov/]
Xem Nhiều nhất
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 01 - 10 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 91 - 100 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 01 - Question 1 - 10
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 11 - 20 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 71 - 80 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 10 - Question 91 - 100
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 31 - 40 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 61 - 70 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 51 - 60 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 02 - Question 11 - 20
US Citizenship Civics Test 09 - Question 81 - 90
US Citizenship Civics Test 05 - Question 41 - 50
US Citizenship Civics Test 08 - Question 71 - 80
US Citizenship Civics Test 06 - Question 51 - 60
US Citizenship Civics Test 04 - Question 31 -40
US Citizenship Civics Test 07 - Question 61 - 70
US Citizenship Civics Test 03 - Question 21 - 30
Đề Xuất
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 71 - 80 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 01 - Question 1 - 10
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 11 - 20 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 04 - Question 31 -40
US Citizenship Civics Test 10 - Question 91 - 100
US Citizenship Civics Test 09 - Question 81 - 90
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 01 - 10 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 06 - Question 51 - 60
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 31 - 40 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 03 - Question 21 - 30
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 51 - 60 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 02 - Question 11 - 20
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 91 - 100 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 08 - Question 71 - 80
US Citizenship Civics Test 05 - Question 41 - 50
US Citizenship Civics Test 07 - Question 61 - 70
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 61 - 70 (tiếng Việt)
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters