WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:18:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hạ-Nghị-Viện có bao nhiêu dân biểu?
  A - 
một trăm (100)
  B - 
bốn trăm ba mươi lăm (435)
  C - 
năm trăm ba mươi lăm (535)
  D - 
năm mươi (50)
2-
Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm?
  A - 
hai năm (2)
  B - 
bốn năm (4)
  C - 
sáu năm (6)
  D - 
năm năm (5)
3-
Cho biết tên dân biểu của bạn.
  A - 
▪ Câu trả lời sẽ thay đổi tùy nơi. [Cư dân ở các nơi có Đại Biểu "không có quyền biểu quyết" hoặc Đại Biểu Thường Trú có thể nói tên người đó. Cũng có thể trả lời là vùng đó không có đại diện có quyền biểu quyết tại Quốc Hội.]. Ví dụ Ohio - District 10 (2012) là dân biểu dân chủ Dennis Kucinich.
  B - 
Sherrod Brown
  C - 
Barack Obama
  D - 
Joe Biden
4-
Thượng-nghị-sĩ đại diện ai?
  A - 
Tất cả người dân trong Hạt
  B - 
Tất cả người dân trong Quận
  C - 
Tất cả người dân trong Tiểu bang
  D - 
Tất cả người dân trong cả nước
5-
Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác?
  A - 
Vì dân số tiểu bang đó
  B - 
Vì tiểu bang đó đông dân hơn
  C - 
Vì một số tiểu bang đông dân hơn tiểu bang khác
  D - 
Tất cả các đáp án đều đúng
6-
Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?
  A - 
Sáu(6) năm
  B - 
Bốn (4) năm
  C - 
Hai (2) năm
  D - 
Tám (8) năm
7-
Bầu Tổng Thống vào tháng nào?
  A - 
Tháng Giêng
  B - 
Tháng Mười Hai
  C - 
Tháng Mười Một
  D - 
Tháng Mười
8-
Hiện nay tên Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?*
  A - 
Barack Obama
  B - 
Obama
  C - 
Barack Hussein Obama
  D - 
Barack Hussein Obama II
  E - 
Tất cả đều đúng
9-
Hiện nay tên Phó Tổng Thống Hoa Kỳ là gì? (2012)
  A - 
Joseph R. Biden, Jr.
  B - 
Joe Biden
  C - 
Biden
  D - 
Tất cả đều đúng
10-
Nếu Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống?
  A - 
Quốc hội
  B - 
Phó Tổng Thống
  C - 
Thượng viện
  D - 
Thống đốc
 
[Người đăng: Hữu Đức sưu tầm và biên tập - nguồn http://www.uscis.gov/]
Xem Nhiều nhất
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 01 - 10 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 91 - 100 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 01 - Question 1 - 10
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 11 - 20 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 71 - 80 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 10 - Question 91 - 100
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 31 - 40 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 61 - 70 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 51 - 60 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 02 - Question 11 - 20
US Citizenship Civics Test 09 - Question 81 - 90
US Citizenship Civics Test 05 - Question 41 - 50
US Citizenship Civics Test 08 - Question 71 - 80
US Citizenship Civics Test 06 - Question 51 - 60
US Citizenship Civics Test 04 - Question 31 -40
US Citizenship Civics Test 07 - Question 61 - 70
US Citizenship Civics Test 03 - Question 21 - 30
Đề Xuất
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 05 - Question 41 - 50
US Citizenship Civics Test 10 - Question 91 - 100
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 51 - 60 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 02 - Question 11 - 20
US Citizenship Civics Test 03 - Question 21 - 30
US Citizenship Civics Test 01 - Question 1 - 10
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 61 - 70 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 11 - 20 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 04 - Question 31 -40
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 08 - Question 71 - 80
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 71 - 80 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 91 - 100 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 06 - Question 51 - 60
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 31 - 40 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 09 - Question 81 - 90
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 01 - 10 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 07 - Question 61 - 70
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters