WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Lượng giác - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:23:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng. Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi trong 3 phút, biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 6,5 dm (lấy π = 3,1416)
  A - 
22042 dm
  B - 
22054 dm
  C - 
22043 dm
  D - 
22055 dm
2-
Góc 63o48' bằng (với π = 3,1416)
  A - 
1,108 rad
  B - 
1,107 rad
  C - 
1,114 rad
  D - 
1,113 rad
3-
Góc bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cung tròn bán kính bằng 8,43cm có số đo 3,85rad có độ dài là:
  A - 
32,5 cm
  B - 
32,45 cm
  C - 
32,46 cm
  D - 
32,47 cm
5-
Một đồng hồ treo tường có kim giờ dài 10,57cm và kim phút dài 13,34cm. Trong 30 phút mũi kim giờ vạch nên cung tròn có độ dài là:
  A - 
2,77cm
  B - 
2,76cm
  C - 
2,8cm
  D - 
2,78cm
6-
Nếu góc lượng giác có thì Ox và Oz:
  A - 
Trùng nhau
  B - 
Đối nhau
  C - 
Vuông góc
  D - 
Tạo với nhau góc bằng
7-
Cho hai góc lượng giác có sđ(Ox, Ou) = 45o + m360o, m ∈ Z và sđ(Ox, Ov) = -135o + n360o, n ∈ Z. Ta có hai tia Ou và Ov:
  A - 
Trùng nhau
  B - 
Đối nhau
  C - 
Vuông góc
  D - 
Ba câu trên đều sai
8-
Trên đường tròn định hướng gốc A có bao nhiêu điểm M thỏa mãn số đo cung AM = 30o + k45o, k ∈ Z?
  A - 
4
  B - 
8
  C - 
6
  D - 
10
9-
Có bao nhiêu điểm M trên đường tròn định hướng gốc A thỏa mãn số đo cung AM bằng ?
  A - 
3
  B - 
12
  C - 
4
  D - 
6
10-
Trên đường tròn lượng giác gốc A cho các cung có số đo

Hỏi cung nào có điểm cuối trùng nhau?
  A - 
Chỉ I và II
  B - 
Chỉ I, II và III
  C - 
Chỉ I, II và IV
  D - 
Cả I, II, III và IV
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng giác - Bài 01
Lượng giác - Bài 05
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Elip
Giá trị lượng giác của góc có liên quan đặc biệt - Đề 01
Giá trị lượng giác của góc có liên quan đặc biệt - Đề 02
Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 30
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 29
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 09
Thống Kê - Bài 02
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 15
Thống Kê - Bài 01
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 27
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 10
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 03
Phương trình tổng quát của đường thẳng
Thống Kê - Bài 06
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 10
Công thức lượng giác - Đề 02
Công thức lượng giác - Đề 01
Đề Xuất
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 43
Bất đẳng thức - Bất phương trình - Bài 06
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 08
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 04
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 08
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 09
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 10
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 16
Phương trình và hệ phương trình - Bài 08
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 12
Phương trình và hệ phương trình - Bài 12
Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 02
Kiểm Tra Hình Học Lớp 10 Cuối Năm - Bài 09
Thống Kê - Bài 02
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 05
Bất đẳng thức - Bất phương trình - Bài 02
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 15
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters