WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Phương trình vi phân - Bài 69
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:17:55 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm tích phân riêng của phương trình vi phân: y" - 20y' + 25y = 0 thỏa điều kiện khi x = 0 thì y = 0, y' = 1.

  A - 
y = xe5x
  B - 
y = xe-5x
  C - 
y = xex
  D - 
y = -xe5x
2-
Giải phương trình: y" + y' = 5x + 2ex
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Tìm tích phân riêng của phương trình vi phân: y" + 5y' + 6y = 0 thỏa điều kiện khi x = 0 thì y = 1, y' = -6.
  A - 
y = 3e-2x + 4e-3x
  B - 
y = -3e-2x + 4e-3x
  C - 
y = -3e-2x - 4e-3x
  D - 
y = 3e-2x - 4e-3x
4-
Tìm tích phân tổng quát của phương trình vi phân y" = xe-x
  A - 
y = xe-x - 2e-x + C1x + C2
  B - 
y = xe-x + 2e-x - C1x + C2
  C - 
y = xe-x - 2e-x - C1x + C2
  D - 
y = xe-x + 2e-x + C1x + C2
5-
Giải phương trình:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: y" - 4y' + 4y = 0.
  A - 
y = (C1 + C2x)ex
  B - 
y = (C1 + C2x)e-2x
  C - 
y = (C1 + C2x)e2x
  D - 
y = (C1 - C2x)e2x
7-
Giải phương trình: y" - 4y' + 13y = 0.
  A - 
y = (C1cos3x + C2sin3x)e2x
  B - 
y = (C1cos3x + C2sin3x)ex
  C - 
y = (C1cos3x + C2sin3x)e3x
  D - 
y = (C1cos3x + C2sin3x)e-x
8-
Giải phương trình: y" - 6y' + 8y = 0.
  A - 
y = C1e4x + C2ex
  B - 
y = C1e4x + C2e2x
  C - 
y = C1e-x + C2e2x
  D - 
y = C1e3x + C2e2x
9-
Giải phương trình: y" - 2y' = 0.
  A - 
y = C1 + C2e2x
  B - 
y = C1 + C2ex
  C - 
y = C1 + C2e-x
  D - 
y = C1 + C2e3x
10-
Giải phương trình: y" + 10y' + 25y = 0.
  A - 
y = (C1 + C2x)ex
  B - 
y = (C1 + C2x)e-3x
  C - 
y = (C1 + C2x)e5x
  D - 
y = (C1 + C2x)e-5x
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Phương trình vi phân - Bài 53
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 104
Phương trình vi phân - Bài 22
Lượng Giác - Bài 63
Lượng Giác - Bài 12
Tổ hợp - Bài 17
Nguyên Hàm - Bài 33
Lượng Giác - Bài 33
Luyện Thi Đại Học Đề thi 07
Đạo Hàm - Bài 18
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 65
Lượng Giác - Bài 89
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 49
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 36
Nguyên hàm - Bài 37
Số phức - Bài 25
Luyện Thi Đại Học Đề thi 02
Phương Trình Vi Phân - Bài 38
Đạo hàm - Bài 79
Lượng Giác - Bài 81
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters