WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Phương trình vi phân - Bài 75
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:06:23 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm tích phân riêng của phương trình: y(4) + 5y'' + 4y = 0 thỏa điều kiện khi x = 0 thì y = 2, y' = 3, y'' = -5 và khi x = π thì y'' = -3.

  A - 
y = 1 + cosx - sin2x
  B - 
y = 2cosx + sin2x
  C - 
y = cosx - sinx + cos2x - sin2x
  D - 
y = cosx + sinx + cos2x + sin2x
2-
Giải phương trình: 4y(4) - 3y'' - y = 0
  A - 
y = (C1cosx + C2sinx)ex + (C3cosx + C4sinx)e-x
  B - 
y = (C1 + C2x)ex + (C3 + C4x)e-x
  C - 
y = C1ex + C2e-x + C3cosx + C4sinx
  D - 
3-
Giải phương trình: y(4) - 2y''' + y'' = ex
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Giải phương trình: y(4) - 6y'' + 9y = 0
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Đáp số khác
5-
Giải phương trình: y''' + y'' - 2y' = x - ex
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Tìm tích phân riêng của phương trình vi phân: y(4) - 2y''' + y'' = 0 thỏa điều kiện khi x = 0 thì y = 0, y' = -1, y'' = -3 và y''' = -4.
  A - 
y = (1 + x)(1 - ex)
  B - 
y = (1 + x)(1 - e2x)
  C - 
y = 1 - e-x
  D - 
Đáp số khác
7-
Giải phương trình: y''' + y = 0
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Đáp số khác
8-
Giải phương trình: y''' - 8y = 0
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Đáp số khác
9-
Giải phương trình: y''' - 13y'' + 12y' = 0
  A - 
y = C1 + C2ex + C3e12x
  B - 
y = C1 + C2x + C3e8x
  C - 
y = C1 + C2x + C3e4x
  D - 
Đáp án khác
10-
Giải phương trình: y''' - y' = 0
  A - 
y = C1 + C2e-x + C3xex
  B - 
y = C1 + C2e-x + C3ex
  C - 
y = C1 + C2xe-x + C3ex
  D - 
Đáp số khác
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 07
Hệ Phương Trình Vô Tỉ - Bài 03
Lượng Giác - Bài 11
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 107
Số phức - Bài 01
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 09
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 06
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 23
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 67
Đạo hàm - Bài 66
Đạo Hàm - Bài 32
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 02
Đạo Hàm - Bài 25
Phương Trình Vi Phân - Bài 38
Tích phân - Bài 03
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 92
Tổ hợp - Bài 21
Số phức - Bài 40
Đạo hàm - Bài 95
Lượng Giác - Bài 98
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters