WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 05
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:09:37 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một khối khí lí tưởng nhốt trong bình kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 100oC lên 200oC thì áp suất trong bình sẽ:
  A - 
có thể tăng hoặc giảm
  B - 
tăng lên hơn 2 lần áp suất cũ
  C - 
tăng lên ít hơn 2 lần áp suất cũ
  D - 
tăng lên đúng bằng 2 lần áp suất cũ
2-
Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó:
  A - 
nước đông đặc thành đá
  B - 
tất cả các chất khí hóa lỏng
  C - 
tất cả các chất khí hóa rắn
  D - 
chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại
3-
Cho đồ thị của áp suất theo nhiệt độ của hai khối khí A và B có thể tích không đổi như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây là sai:

  A - 
Hai đường biểu diễn đều cắt trục hoành tại điểm – 273oC
  B - 
Khi t = 0oC, áp suất của khối khí A lớn hơn áp suất của khối khí B
  C - 
Áp suất của khối khí A luôn lớn hơn áp suất của khối khí B tại mọi nhiệt độ
  D - 
Khi tăng nhiệt độ, áp suất của khối khí B tăng nhanh hơn áp suất của khối khí A
4-
Ở 7oC áp suất của một khối khí bằng 0,897 atm. Khi áp suất khối khí này tăng đến 1,75 atm thì nhiệt độ của khối khí này bằng bao nhiêu, coi thể tích khí không đổi:
  A - 
273oC
  B - 
273oK
  C - 
280oC
  D - 
280oK
5-
Một nồi áp suất có van là một lỗ tròn diện tích 1cm2 luôn được áp chặt bởi một lò xo có độ cứng k = 1300N/m và luôn bị nén 1cm, Hỏi khi đun khí ban đầu ở áp suất khí quyển p0 = 105Pa, có nhiệt độ 27oC thì đến nhiệt độ bao nhiêu van sẽ mở ra?
  A - 
390oC
  B - 
117oC
  C - 
35,1oC
  D - 
351oC
6-
Một bình chứa N = 3,01.1023 phân tử khí Heli. Khối lượng khí Heli chứa trong bình là:
  A - 
2g
  B - 
4g
  C - 
6g
  D - 
8g
7-
Một bình chứa N = 3,01.1023 phân tử khí Heli. Biết nhiệt độ trong bình là 0oC và áp suất là 1atm. Thể tích của bình là:
  A - 
5,6 lít
  B - 
11,2 lít
  C - 
16,8 lít
  D - 
22,4 lít
8-
Số phân tử nước có trong 1g nước là:
  A - 
6,02.1023
  B - 
3,35.1022
  C - 
3,48.1023
  D - 
6,58.1023
9-
Khi làm nóng một lượng khí đẳng tích thì:
  A - 
áp suất khí không đổi
  B - 
số phân tử trong một đơn vị thể tích không đổi
  C - 
số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ
  D - 
số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ
10-
Một bình nạp khí ở nhiệt độ 33oC dưới áp suất 300kPa. Tăng nhiệt độ cho bình đến nhiệt độ 37oC đẳng tích thì độ tăng áp suất của khí trong bình là:
  A - 
3,92kPa
  B - 
3,24kPa
  C - 
5,64kPa
  D - 
4,32kPa
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 22
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 09
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 228
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 133
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 168
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Nhiệt Học - Nhiệt Động Học - Bài 03
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 80
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 13
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 16
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 23
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 33
Đề Xuất
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 56
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 37
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 195
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 162
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 113
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 124
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 02
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 62
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 186
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 85
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 125
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 140
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 173
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 152
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 01
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 98
Vật Lý 10 - Tĩnh Học Vật Rắn - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 212
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters