WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:01:32 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai?
  A - 
Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.
  B - 
Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.
  C - 
Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm và vạch tím.
  D - 
Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hoá học khác nhau thì khác nhau.
2-
Một mạch LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng 0.5I0 thì điện tích của tụ điện có độ lớn là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Cho khối lượng của hạt prôtôn, nơtrôn và hạt nhân đơteri lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u= 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân là:
  A - 
2,24 MeV
  B - 
4,48 MeV
  C - 
1,12 MeV
  D - 
3,06 MeV
4-
Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4cm và chu kì 2s. Quãng đường vật đi được trong 4s là:
  A - 
8 cm
  B - 
16 cm
  C - 
64 cm
  D - 
32 cm
5-
Một con lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động của con lắc là:
  A - 
1s
  B - 
0,5s
  C - 
2,2s
  D - 
2s
6-
Giả sử một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 7.5.1014Hz. Công suất phát xạ của nguồn là 10W. Số phôtôn mà nguồn sáng phát ra trong một giây xấp xỉ bằng:
  A - 
0,33.1020
  B - 
2,01.1019
  C - 
0,33.1019
  D - 
2,01.1020
7-
Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm và tụ điện có cường độ dòng điện qua mạch là Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:
  A - 
1,00
  B - 
0,87
  C - 
0,71
  D - 
0,50
8-
Thực hiện thí nghiệm Y - âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ . Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2mm có vân sáng bậc 5. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch màn là 0,6 m. Bước sóng λ bằng:
  A - 
0,6 μm
  B - 
0,5 μm
  C - 
0,4 μm
  D - 
0,7 μm
9-
Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha tại hai điểm A và B cách nhau 16cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3cm. Trên đoạn AB, số điểm mà tại đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại là:
  A - 
10
  B - 
11
  C - 
12
  D - 
9
10-
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một điện trở thuần R=110 Ω thì cường độ dòng điện qua điện trở có giá trị hiệu dụng bằng 2A. Giá trị của U bằng:
  A - 
220V
  B - 
  C - 
110V
  D - 
11-
Một vật rắn quay quanh một trục cố định với tốc độ góc 30 rad/s. Momen quán tính của vật rắn đối với trục Δ là 6 kg.m2. Momen động lượng của vật rắn đối với trục Δ là
  A - 
20 kg.m2/s
  B - 
180 kg.m2/s
  C - 
500 kg.m2/s
  D - 
27000 kg.m2/s
12-
Êlectron là hạt sơ cấp thuộc loại
  A - 
mêzôn
  B - 
leptôn
  C - 
nuclôn
  D - 
hipêron
13-
Trên một đường ray thẳng có một nguồn âm S đứng yên phát ra âm với tần số f và một máy thu M chuyển động ra xa S với tốc độ u. Biết tốc độ truyền âm là v (v > u). Tần số của âm mà máy thu nhận được là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
14-
Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m1 = 300g dao động điều hòa với chu kì 1s. Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 bằng vật nhỏ có khối lượng m2 thì con lắc dao động với chu kì 0,5s. Giá trị m2 bằng
  A - 
100 g
  B - 
150 g
  C - 
25 g
  D - 
75 g
15-
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu một cuộn cảm thuần. Khi f = 50 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng 3 A. Khi f = 60 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng:
  A - 
3,6 A
  B - 
2,5 A
  C - 
4,5 A
  D - 
2,0 A
16-
Mạch dao động LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích cực đại của tụ điện là q0 = 10-6C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 = 3π mA . Tính từ thời điểm điện tích trên tụ là q0, khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng I0
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
17-
Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 4T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã của mẫu chất phóng xạ này là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
18-
Hai quả cầu nhỏ có khối lượng lần lượt là 2,4 kg và 0,6 kg gắn ở hai đầu một thanh cứng và nhẹ. Momen quán tính của hệ đối với trục quay đi qua trung điểm của thanh và vuông góc với thanh là 0,12 kg.m2. Chiều dài của thanh là
  A - 
0,4 m
  B - 
0,6 m
  C - 
0,8 m
  D - 
0,3 m
19-
Một bánh xe đang quay đều quanh trục Δ cố định với động năng là 225 J. Biết momen quán tính của bánh xe đối với trục Δ là 2kg.m2. Tốc độ góc của bánh xe là:
  A - 
56,5 rad/s
  B - 
30 rad/s
  C - 
15 rad/s
  D - 
112,5 rad/s
20-
Một đĩa tròn, phẳng, đồng chất có momen quán tính 8 kg.m2 đối với trục Δ cố định đi qua tâm đĩa và vuông góc với bề mặt đĩa. Đĩa quay quanh Δ với gia tốc góc bằng 3 rad/s. Momen lực tác dụng lên đĩa đối với trục Δ có độ lớn là
  A - 
24 N.m
  B - 
  C - 
12 N.m
  D - 
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 153
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 81
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 127
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 162
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 160
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 197
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2008 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 95
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 21
Luyện thi đại học - Vật lý - Đề 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2007 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 151
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 02 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 90
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 08 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 06 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 138
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters