WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Cho biết: hằng số Plăng h = 6, 625.10−34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1eV = 1, 6.10−19 J.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:58:40 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho khối lượng của hạt nhân ; hạt prôtôn và hạt nơtron lần lượt là 3,0161 u; 1,0073 u và 1,0087 u. Cho biết 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là:
  A - 
8,01 eV/nuclôn.
  B - 
2,67 MeV/nuclôn.
  C - 
2,24 MeV/nuclôn.
  D - 
6,71 eV/nuclôn.
2-
Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, con lắc đơn có chiều dài dây treo l dao động điều hoà với chu kì T, con lắc đơn có chiều dài dây treo dao động điều hoà với chu kì
  A - 
  B - 
  C - 
2T.
  D - 
3-
Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là q = 3.10−6 cos2000t (C). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình Biên độ dao động của vật là:
  A - 
5 cm.
  B - 
1 cm.
  C - 
3 cm.
  D - 
7 cm.
6-
Đặt điện áp u = U0 cosωt(U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C (với R, L, C không đổi). Khi thay đổi ω để công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì hệ thức đúng là:
  A - 
ω2LC − 1 = 0.
  B - 
ω2LCR − 1 = 0.
  C - 
ωLC − 1 = 0.
  D - 
ω2LC − R = 0.
7-
Ở mặt thoáng của một chất lỏng, tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha, cùng biên độ và cùng tần số 50 Hz. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 3 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm dao động có biên độ cực đại là
  A - 
7.
  B - 
6.
  C - 
8.
  D - 
9.
8-
Đặt điện áp vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm . Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm này là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện dung . Để công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại thì biến trở được điều chỉnh đến giá trị bằng:
  A - 
150 Ω.
  B - 
100 Ω.
  C - 
75 Ω.
  D - 
50 Ω.
10-
Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?
  A - 
Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.
  B - 
Sóng cơ không truyền được trong chân không.
  C - 
Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.
  D - 
Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong một môi trường.
11-
Khi từ thông qua một khung dây dẫn biến thiên theo biểu thức Φ=Φo cosωt (với Φ và ω không đổi) thì trong khung dây xuất hiện suất điện động cảm ứng có biểu thức e = E0cos (ωt + ϕ). Giá trị của ϕ là:
  A - 
0.
  B - 
  C - 
π.
  D - 
12-
Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T, ban đầu có N0 hạt nhân. Sau khoảng thời gian 3T số hạt nhân của chất phóng xạ này đã bị phân rã là:
  A - 
0,750 N0.
  B - 
0,250 N0.
  C - 
0,125 N0.
  D - 
0,875 N0.
13-
Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 600 nm. Tần số của ánh sáng này là:
  A - 
2.1014 Hz.
  B - 
5.1011 Hz.
  C - 
5.1014 Hz.
  D - 
2.1011 Hz.
14-
Chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc màu lục, màu đỏ, màu lam, màu tím lần lượt là n1, n2, n3, n4. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần các chiết suất này là:
  A - 
n1, n2, n3, n4.
  B - 
n4, n2, n3, n1.
  C - 
n4, n3, n1, n2.
  D - 
n1, n4, n2, n3.
15-
Một con lắc đơn dao động điều hoà tại địa điểm A với chu kì 2 s. Đưa con lắc này tới địa điểm B cho nó dao động điều hoà, trong khoảng thời gian 201 s nó thực hiện được 100 dao động toàn phần. Coi chiều dài dây treo của con lắc đơn không đổi. Gia tốc trọng trường tại B so với tại A:
  A - 
tăng 0,1%.
  B - 
tăng 1%.
  C - 
giảm 1%.
  D - 
giảm 0,1%.
16-
Một máy phát điện xoay chiều một pha với rôto là nam châm có p cặp cực (p cực nam và p cực bắc). Khi rôto quay đều với tốc độ n vòng/giây thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
17-
Dao động của con lắc đồng hồ là:
  A - 
dao động cưỡng bức.
  B - 
dao động tắt dần.
  C - 
dao động điện từ.
  D - 
dao động duy trì.
18-
Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Hệ thức đúng là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
19-
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Gọi i là khoảng vân, trên màn quan sát, vân tối gần vân sáng trung tâm nhất cách vân sáng trung tâm một khoảng:
  A - 
2i.
  B - 
  C - 
  D - 
i.
20-
Một sóng âm có chu kì 80 ms. Sóng âm này
  A - 
là âm nghe được.
  B - 
truyền được trong chân không.
  C - 
là siêu âm.
  D - 
là hạ âm.
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 141
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 09 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 05 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 187
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 84
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 87
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 68
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2010 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 173
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 24 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 126
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 46
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 185
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 214
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 05 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 53
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 151
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters