WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Cho biết: hằng số Plăng h = 6, 625.10−34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1eV = 1, 6.10−19 J.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:55:31 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Theo tiên đề Bo, khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng EM = −1, 51eV sang trạng thái dừng có năng lượng EK = −13,6eV thì nó phát ra một phôtôn có tần số bằng:
  A - 
2, 92.1015 Hz.
  B - 
2, 28.1015 Hz.
  C - 
4, 56.1015 Hz.
  D - 
0, 22.1015 Hz.
2-
Một hạt nhân có:
  A - 
56 nuclôn.
  B - 
82 nuclôn.
  C - 
30 prôtôn.
  D - 
26 nơtron.
3-
Cho phản ứng hạt nhân Biết khối lượng của các hạt lần lượt là 1,0087 u; 14,0031 u; 14,0032 u và 1,0073 u. Cho biết 1u = 931,5 MeV/c2 Phản ứng này:
  A - 
tỏa năng lượng 1,211 eV.
  B - 
thu năng lượng 1,211 eV.
  C - 
tỏa năng lượng 1,211 MeV.
  D - 
thu năng lượng 1,211 MeV.
4-
Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?
  A - 
Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.
  B - 
Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong một môi trường.
  C - 
Sóng cơ không truyền được trong chân không.
  D - 
Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.
5-
Điện áp hiệu dụng U và điện áp cực đại U0 ở hai đầu một đoạn mạch xoay chiều liên hệ với nhau theo công thức:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định. Biết tần số dao động riêng của mạch là f. Để tần số dao động riêng của mạch bằng 2f thì phải thay tụ điện trên bằng một tụ điện có điện dung là:
  A - 
  B - 
4C.
  C - 
  D - 
2C.
7-
Ở mặt thoáng của một chất lỏng tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha, cùng biên độ và cùng tần số 50 Hz. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 3 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm dao động có biên độ cực đại là:
  A - 
6.
  B - 
9.
  C - 
7.
  D - 
8.
8-
Khi nói về mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, phát biểu nào sau đây sai?
  A - 
Năng lượng điện từ của mạch không thay đổi theo thời gian.
  B - 
Năng lượng điện trường tập trung trong tụ điện.
  C - 
Cường độ dòng điện trong mạch và điện tích trên một bản tụ điện biến thiên điều hòa ngược pha nhau.
  D - 
Năng lượng từ trường tập trung trong cuộn cảm.
9-
Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 600 nm. Tần số của ánh sáng này là:
  A - 
2.1014 Hz.
  B - 
5.1011 Hz.
  C - 
2.1011 Hz.
  D - 
5.1014 Hz.
10-
Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 50 Ω mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung . Công suất điện tiêu thụ của mạch là:
  A - 
400 W.
  B - 
50 W.
  C - 
100 W.
  D - 
200 W.
11-
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một tụ điện. Nếu đồng thời tăng U và f lên 1,5 lần thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện sẽ:
  A - 
tăng 1,5 lần.
  B - 
giảm 2,25 lần.
  C - 
giảm 1,5 lần.
  D - 
tăng 2,25 lần.
12-
Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 2,6 năm, ban đầu có N0 hạt nhân. Thời gian để số hạt nhân của chất phóng xạ này còn lại
  A - 
41,6 năm.
  B - 
16 năm.
  C - 
2,6 năm.
  D - 
10,4 năm.
13-
Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?
  A - 
Sóng điện từ là sóng ngang.
  B - 
Sóng điện từ là sóng dọc.
  C - 
Sóng điện từ truyền được trong chân không.
  D - 
Sóng điện từ mang năng lượng.
14-
Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng
  A - 
quang điện trong.
  B - 
cảm ứng điện từ.
  C - 
phát xạ nhiệt êlectron.
  D - 
quang - phát quang.
15-
Một máy phát điện xoay chiều một pha với rôto là nam châm có p cặp cực (p cực nam và p cực bắc). Khi rôto quay đều với tốc độ n vòng/giây thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
16-
Trong phản ứng hạt nhân, không có sự bảo toàn
  A - 
năng lượng toàn phần.
  B - 
động lượng.
  C - 
số nuclôn.
  D - 
khối lượng nghỉ.
17-
Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện. Khi hoạt động, cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là i = 0, 025 cos 5000t (A). Biểu thức điện tích ở một bản của tụ điện là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
18-
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,65 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng bậc 6 là
  A - 
0,78 mm.
  B - 
7,80 mm.
  C - 
6,50 mm.
  D - 
0,65 mm.
19-
Một máy biến áp lí tưởng gồm cuộn sơ cấp có 2000 vòng dây và cuộn thứ cấp có 1000 vòng dây. Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là
  A - 
50 V.
  B - 
800 V.
  C - 
400 V.
  D - 
100 V.
20-
Khi truyền tải điện năng có công suất không đổi đi xa với đường dây tải điện một pha có điện trở R xác định. Để công suất hao phí trên đường dây tải điện giảm đi 100 lần thì ở nơi truyền đi phải dùng một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là:
  A - 
100.
  B - 
50.
  C - 
10.
  D - 
40.
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 126
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 99
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 115
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2012 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 70
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 124
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 98
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 121
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 162
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2009 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 47
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 89
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 45
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 210
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 206
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 150
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters