WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Grammar For Grade 10 - Test 25 - Conjunction
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:54:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
We stayed at home ___ ate there.
  A - 
and
  B - 
but
  C - 
or
  D - 
with
2-
I wanted to buy a newspaper ___ didn't have enough money.
  A - 
and
  B - 
but
  C - 
or
  D - 
with
3-
He's so nice ___ he doesn't have enough money.
  A - 
and
  B - 
but
  C - 
or
  D - 
with
4-
Do you want tea ___ coffee?
  A - 
and
  B - 
but
  C - 
or
  D - 
with
5-
Is the Empire State Building in New York ___ London?
  A - 
and
  B - 
but
  C - 
or
  D - 
with
6-
Is it a new house ___ an old house?
  A - 
and
  B - 
but
  C - 
or
  D - 
with
7-
I enjoy visiting many different countries ___ I wouldn't want to live overseas.
  A - 
and
  B - 
but
  C - 
or
  D - 
with
8-
We can go by bus ___ we can walk.
  A - 
and
  B - 
but
  C - 
or
  D - 
with
9-
I can't remember his face ___ I know his face from somewhere.
  A - 
and
  B - 
but
  C - 
or
  D - 
with
10-
It was cold ___ I shut the window.
  A - 
so
  B - 
because
  C - 
because of
  D - 
due to
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 388
English 10 - Test 391
English 10 - Test 228
English 10 - Test 318
English 10 - Test 294
English 10 - Test 131
English Practice - Lesson 124
English 10 - Test 206
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
English 10 - Test 123
General Grammar - Test 75
Grammar For Grade 10 - Test 36 - Phrases and Clauses
English Practice - Lesson 122
English 10 - Test 392
English Practice - Lesson 115
English Practice - Lesson 116
English Practice - Lesson 118
English Practice - Lesson 120
English Practice - Lesson 123
English Practice - Lesson 117
Đề Xuất
English 10 - Test 99
English Practice - Lesson 64
English 10 - Test 312
English 10 - Test 240
Grammar For Grade 10 - Test 19 - Conjunction
English 10 - Test 17
English 10 - Test 326
Grammar For Grade 10 - Test 94 - Verbs
English 10 - Test 252
English 10 - Test 344
English 10 - Test 69
General Grammar - Test 23
English 10 - Test 351
English 10 - Test 226
English Practice - Lesson 116
English 10 - Test 140
English Practice - Lesson 109
English 10 - Test 84
English Practice - Lesson 51
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters