WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:45:30 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm a để phương trình sau có nghiệm duy nhất:
|x - 2|(x + 1) + a = 0
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Với giá trị nào của m thì phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt?

  A - 
m < 0
  B - 
0 < |m| < 1
  C - 
|m| > 1
  D - 
|m| < 1
3-
Tìm m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt:
|x2 + 2x - 3| = m
  A - 
m = 4
  B - 
0 < |m| < 4
  C - 
m < 0
  D - 
m > 4
4-
Tìm a để phương trình sau vô nghiệm :|x3 - 3x2 - 6| = a.
  A - 
a < 0
  B - 
a > 0
  C - 
a = 0
  D - 
Phương trình luôn có nghiệm với mọi a.
5-
Với giá trị nào của a thì phương trình sau có nghiệm duy nhất?

  A - 
a < 1
  B - 
a > 1
  C - 
a = 1
  D - 
a ≠ 1
6-
Tìm m để phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt:
x2 - 2|x| + m = 0

  A - 
m > 0
  B - 
m < 0
  C - 
m ≠ 0
  D - 
m = 0
7-
Với giá trị nào của m thì phương trình |x|(x2 - 3) = m có bốn nghiệm phân biệt?
  A - 
-2 < m < 0
  B - 
m < -2
  C - 
m > 0
  D - 
0 < m < 2
8-
Tìm m để phương trình sau vô nghiệm:|x - 1|3 - 3(x - 1)2 + 1 = m
  A - 
m > 1
  B - 
m < 1
  C - 
m = 1
  D - 
m ≠ 1
9-
Phương trình bên dưới có ba nghiệm với giá trị nào của m?

  A - 
m ≠ 12
  B - 
m = 12
  C - 
m > 12
  D - 
m < 12
10-
Xác định giá trị của m để phương trình sau có 6 nghiệm:
|x3 - 3x| + m - 2= 0
  A - 
m < 0
  B - 
m = 0
  C - 
m > 2
  D - 
0 < m < 2
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Tổ Hợp - Bài 08
Tích Phân - Bài 37
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 50
Lượng Giác - Bài 51
Nguyên hàm - Bài 13
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 46
Đạo hàm và vi phân - Bài 11
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 92
Lượng Giác - Bài 58
Lượng Giác - Bài 60
Nguyên hàm - Bài 14
Phương Trình Vi Phân - Bài 38
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 02
Nguyên hàm - Bài 37
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 37
Tổ hợp - Bài 12
Số phức - Bài 39
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 37
Đạo hàm - Bài 53
Đạo hàm - Bài 59
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters