WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 79
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:12:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Bê đối với bò vũng giống như ngài đối với..
NGHÉ
BƯỚM
NHỘNG
TẰM

  A - 
NGHÉ
  B - 
BƯỚM
  C - 
NHỘNG
  D - 
TẰM
2-
Một"nhân vật trung gian"là:
MỘT CHUYÊN GIA VỀ TRUYỀN THÔNG
MỘT NGƯỜI CHUYÊN HÒA GIẢI
MỘT KẺ MÔI GIỚI
MỘT NHÂN VẬT NỬA CHÍNH NỬA TÀ

  A - 
MỘT CHUYÊN GIA VỀ TRUYỀN THÔNG
  B - 
MỘT NGƯỜI CHUYÊN HÒA GIẢI
  C - 
MỘT KẺ MÔI GIỚI
  D - 
MỘT NHÂN VẬT NỬA CHÍNH NỬA TÀ
3-
"Bất khả tư nhị"nghĩa là:
KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN
KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC
KHÔNG THỂ PHÊ BÌNH
KHÔNG THỂ SO SÁNH

  A - 
KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN
  B - 
KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC
  C - 
KHÔNG THỂ PHÊ BÌNH
  D - 
KHÔNG THỂ SO SÁNH
4-
Từ nào lạc lõng?
TRỌNG TẢI
TÔN TRỌNG
TRỌNG VỌNG
KHINH TRỌNG

  A - 
TRỌNG TẢI
  B - 
TÔN TRỌNG
  C - 
TRỌNG VỌNG
  D - 
KHINH TRỌNG
5-
Phản nghĩa của "bẩm sinh"là:
BẢN NĂNG
TỰ NHIÊN
TẬP THÀNH
DI TRUYỂN

  A - 
BẢN NĂNG
  B - 
TỰ NHIÊN
  C - 
TẬP THÀNH
  D - 
DI TRUYỂN
6-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
7-
Cho hình:

Điền hình còn thiếu vào dấu chấm hỏi:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
8-
Hình nào không giống với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
9-
Số nào bổ túc cho bảng?:

  A - 
Số 11
  B - 
Số 7
  C - 
Số 12
  D - 
Số 14
  E - 
Số 9
10-
Im lặng đối với vàng cũng như lời nói đối với ....
Kim cương
Bạc
Chì
Đồng

  A - 
Kim cương
  B - 
Bạc
  C - 
Chì
  D - 
Đồng
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 125
Trắc Nghiệm IQ - 254
Trắc Nghiệm IQ - 61
Trắc Nghiệm IQ - 209
Trắc Nghiệm IQ - 195
Trắc Nghiệm IQ - 113
Trắc Nghiệm IQ - 212
Trắc Nghiệm IQ - 127
Trắc Nghiệm IQ - 240
Trắc Nghiệm IQ - 219
Trắc Nghiệm IQ - 220
Trắc Nghiệm IQ - 94
Trắc Nghiệm IQ - 172
Trắc Nghiệm IQ - 202
Trắc Nghiệm IQ - 114
Trắc Nghiệm IQ - 268
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 116
Trắc Nghiệm IQ - 201
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters