WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:05:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượnt bao giờ cũng bắt đầu từ:
  A - 
Sự biến đổi về lượng
  B - 
Sự thay đổi những thuộc tính cơ bản của lượng
  C - 
Quá trình biến đổi trạng thái của lượng
  D - 
Sự thay đổi lượng đặc trưng
2-
Những yếu tố nào dưới đây không thuộc ý thức xã hội?
  A - 
Hiến pháp, pháp luật
  B - 
Ca dao, tục ngữ
  C - 
Trồng cây, gây rừng
  D - 
Tình làng, nghĩa xóm
3-
Con người thám hiểm vòng quanh trái đất chụp hình ảnh quả đất trên vệ tinh chứng minh quả đất hình cấu. Điều này thể hiện vai trò gì của thực tiễn đối với nhận thức?
  A - 
Tiêu chuẩn chân lý
  B - 
Mục đích
  C - 
Động lực
  D - 
Cơ sở
4-
Độ của sự vật, hiện tượng là:
  A - 
Sự thống nhất, liên hệ qua lại và phụ thuộc lẫn nhau giữa chất và lượng
  B - 
Sự biểu hiện mối quan hệ qua lại giữa chất và lượng
  C - 
Giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất của sự vật và hiện tượng
  D - 
Giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng
5-
Trong quan hệ với tồn tại xã hội, ý thức xã hội:
  A - 
Quyết định tồn tại xã hội
  B - 
Phản ánh tồn tại xã hội
  C - 
Tác động trở lại đối với tồn tại xã hội
  D - 
Bao hàm tồn tại xã hội
6-
Con người có những nhu cầu gì trong cuộc sống ?
  A - 
Nhu cầu vật chất, tinh thần
  B - 
Nhu cầu vật chất , tinh thần, giao tiếp, hoạt động xã hội
  C - 
Nhu cầu vật chất , hoạt động xã hội
  D - 
Nhu cầu Giao tiếp , hoạt động xã hội
7-
Hãy chọn ý không đúng cho câu hỏi sau: Những việc làm nào sau đây của học sinh góp phần vì sự tiến bộ và hạnh phúc của con người?
  A - 
Có lối sống lành mạnh
  B - 
Hoạt động từ thiện
  C - 
Học tập tốt
  D - 
Sống vì chính mình
8-
Những phong tục tập quán nào sau đây trái với đạo đức của dân tộc ?
  A - 
Bền người hơn bền của
  B - 
Thương người như thể thương thân
  C - 
Phép vua thua lệ làng
  D - 
Thờ cúng tổ tiên
9-
Lịch sử loài người được hình thành khi con người biết làm gì ?
  A - 
Chế tạo ra lửa
  B - 
Chế tạo ra công cụ lao động
  C - 
Biết làm đồ gốm
  D - 
Biết làm đồ sắt
10-
Nhân phẩm là gì ?
  A - 
Là bản năng
  B - 
Là lương tâm
  C - 
Là nhân phẩm
  D - 
Là giá trị làm người của mỗi người
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Đề Xuất
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 06
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 08
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 02
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 07
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 04
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 05
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 01
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters