WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Luyện thi đại học Giải tích - Bài 59
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:31:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hàm số y = x4 + 2x2 + m.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:
I. ∀m hàm số chỉ có 1 cực tiểu
II. ∀m hàm số đồng biến trên khoảng (0, + ∞)
III. ∀m hàm số luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt
IV. ∀m hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞, -1)
  A - 
I
  B - 
II
  C - 
III
  D - 
IV
2-
Giải phương trình
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Giải hệ phương trình
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Trong không gian với hệ tọa độ Oxy cho A(2; 3; -1) và hai mặt phẳng
Xác định tọa độ điểm B, C theo thứ tự là điểm đối xứng của A qua P1 và P2
  A - 
B(2; 3; -1), C(7; 1; -1)
  B - 
B(4; 2; -2), C(4; 5; 1)
  C - 
B(7; 1; -1), C(2; 3; -1)
  D - 
B(4; 5; 1), C(4; 2; -2)
5-
Tính
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Tìm giá trị lớn nhất (max), nhỏ nhất (min) của hàm số
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho hàm số . Đồ thị (C) của hàm số có bao nhiêu tiệm cận?
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
4
8-
Cho hàm số
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
I. Hàm số luôn có cực trị ∀m ∈ R
II. Hàm số đồng biến trên khoảng (2, +∞)
III. Hàm số đạt cực trị tại x = 0
IV. Hàm số luôn cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt
  A - 
I
  B - 
I, II
  C - 
II, III
  D - 
IV
9-
Cho hàm số và đường thẳng (dm): y = 2 - mx. Xác định giá trị của m để dm cắt (C) tại 2 điểm phân biệt thuộc hai khoảng khác nhau của (C).
  A - 
m > 1
  B - 
m < -1
  C - 
m < 1
  D - 
m > 0
10-
Cho hàm số (C). Điểm thuộc (C) cách đều hai trục tọa độ là?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Lượng Giác - Bài 05
Đạo hàm - Bài 62
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 114
Hệ Bất Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối
Nguyên Hàm - Bài 24
Tích phân - Bài 13
Lượng Giác - Bài 14
Nguyên hàm - Bài 06
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 90
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 60
Phương trình vi phân - Bài 22
Số phức - Bài 25
Đạo hàm - Bài 45
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 03
Đạo Hàm - Bài 20
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 80
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 02
Đạo hàm - Bài 49
Tổ Hợp - Bài 05
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 27
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters