WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc nghiệm IQ - 84
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:59:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho chuỗi sau:
A Z BC YX DEF ???

Hãy tìm các chữ thay thế cho những dấu chấm hỏi trong chuỗi trên.
  A - 
WVU
  B - 
KLM
  C - 
OPQ
2-
Cho hình

Hình thay thế cho dấu chấm hỏi trong hình trên sẽ là hình nào dưới đây?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
3-
Cho hình

Tìm hình thay thế cho dấu chấm hỏi trong hình trên

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
4-
Cho chuỗi hình như bên dưới

Hình tiếp theo của chuỗi hình trên sẽ là hình nào?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
5-
Cho hình
Hình thay thế cho dấu chấm hỏi (theo thứ tự từ trái qua phải)

  A - 
A và D
  B - 
B và C
  C - 
E và A
  D - 
C và D
  E - 
A và C
6-
Cho chuỗi
A C E G I ??

Tìm các ký tự thay thế cho những dấu chấm hỏi trong cuỗi trên.
  A - 
DG
  B - 
KM
  C - 
PL
  D - 
RN
  E - 
HL
  F - 
WU
7-
Cho hình:

Tìm hình thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
8-
Điền hình thích hợp cho hình còn trống:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
9-
Chọn hình khác trong các hình sau:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
10-
Trong 6 hình được đánh số từ 1 tới 6, hãy tìm tìm hình thích hợp thay vào dấu chấm hỏi?:


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 211
Trắc Nghiệm IQ - 194
Trắc Nghiệm IQ - 06
Trắc Nghiệm IQ - 144
Trắc Nghiệm IQ - 198
Trắc Nghiệm IQ - 250
Trắc Nghiệm IQ - 233
Trắc Nghiệm IQ - 58
Trắc Nghiệm IQ - 212
Trắc Nghiệm IQ - 236
Trắc Nghiệm IQ - 231
Trắc Nghiệm IQ - 07
Trắc Nghiệm IQ - 277
Trắc Nghiệm IQ - 169
Trắc Nghiệm IQ - 253
Trắc Nghiệm IQ - 130
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters