WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 17
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:46:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho M(1; -1; 5), N(0; 0; 1). Viết phương trình mặt phẳng (α) chứa M, N và song song với Oy?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua A(2; -1; 1) và vuông góc với hai mặt phẳng: 2x - z + 1 = 0 và y = 0?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Cho hai mặt phẳng:

Viết phương trình đi qua giao tuyến của 2 mặt phẳng (P1), (P2) và vuông góc với mặt phẳng (α): x - 2y + z + 5 = 0
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Viết phương trình mặt phẳng đi qua M(2; 1; -1) và giao tuyến của hai mặt phẳng
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho A(1; -1; 2), B(-2; -2; 2), C(1; 1; -1). Viết phương trình mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mặt phẳng (ABC)
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho hai mặt phẳng:

Để (P) và (Q) song song nhau thì giá trị của m và k là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho A(0; 2; 0), B(2; 0; 0). Viết phương trình các mặt phẳng đi qua A, B và hợp với mặt phẳng (yOz) góc α = 60o?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Viết phương trình mặt phẳng (α) chứa trục Oz và đi qua điểm P(2; -3; 5)?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Cho H(2; 1; 1). Gọi (α) là mặt phẳng qua H và cắt trục tọa độ tại A, B, C sao cho H là trực tâm của tam giác ABC. Viết phương trình mặt phẳng (α)?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Cho G(1; 2; 3). Mặt phẳng (α) đi qua G, cắt Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho G là trọng tâm của tam giác ABC. Viết phương trình mặt phẳng (α)?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Phương trình vi phân - Bài 31
Luyện Thi Đại Học Đề thi 01
Đạo hàm - Bài 47
Tổ hợp - Bài 12
Phương trình vi phân - Bài 24
Tích phân - Bài 66
Đạo hàm và vi phân - Bài 15
Đạo hàm và vi phân - Bài 9
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 41
Tích Phân - Bài 38
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 65
Phương trình vi phân - Bài 75
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 20
Lượng Giác - Bài 64
Phương trình vi phân - Bài 66
Phương trình vi phân - Bài 13
Đạo Hàm - Bài 30
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 23
Đạo hàm - Bài 81
Số phức - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters