WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:00:19 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho S(-1; 6; 2), A(0; 0; 6), B(0; 3; 0) và C(-2; 0; 0). Gọi H là chân đường cao vẽ từ S của tứ diện. Viết phương trình mặt phẳng (SBH)?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Cho 3 mặt phẳng

Gọi d = (α) ∩ (β). Tìm m để d ⊥ (γ)
  A - 
m = 2
  B - 
m = -2
  C - 
m = 1
  D - 
m = -1
3-
Cho 3 mặt phẳng

Gọi Δ = (γ) ∩ (β). Tìm m để d ⊥ (α)
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cho hai đường thẳng:

Tìm vị trí tương đối của d1 và d2?
  A - 
d1 // d2
  B - 
d1 ⊥ d2
  C - 
d1 cắt d2
  D - 
d1 chéo d2
5-
Cho hai đường thẳng:

Tìm giá trị của a để tồn tại mặt phẳng (α) chứa Δ và vuông góc với d
  A - 
a = 1
  B - 
a = 2
  C - 
a = -3
  D - 
a = -2
6-
Cho hai đường thẳng:

và điểm A(0; 1; 1). Viết phương trình chính tắc của đường thẳng Δ qua A, vuông góc d1, và cắt d2
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho đường thẳng
và mặt phẳng (α): 2x - 4y + 2z + 1 = 0.
Tìm m để d ⊥ (α)
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Cho mặt phẳng (P) có phương trình: 6x + 3y + 2z - 6 = 0 và đường thẳng

Tìm giao điểm của d và (P)
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Cho mặt phẳng (P) có phương trình: 6x + 3y + 2z - 6 = 0 và đường thẳng

Tìm vị trí tương đối của d và (P)
  A - 
d ⊥ (P)
  B - 
d // (P)
  C - 
d ∈ (P)
  D - 
Cả ba đáp án trên đều sai
10-
Viết phương trình đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (Oxz) và cắt hai đường thẳng
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Phương trình vi phân - Bài 74
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Tích phân - Bài 23
Lượng Giác - Bài 31
Đạo Hàm - Bài 32
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 101
Đạo hàm - Bài 66
Đạo Hàm - Bài 28
Luyện Thi Đại Học Đề thi 17
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 38
Số phức - Bài 03
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 25
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 11
Tích Phân - Bài 36
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 62
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 02
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 37
Phương trình vi phân - Bài 01
Tích phân - Bài 68
Tích phân - Bài 02
Tích phân - Bài 60
Phương trình vi phân - Bài 45
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters