WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 25
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:26:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) có phương trình:

lên mặt phẳng (xOy)
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) có phương trình:

lên mặt phẳng (α) có phương trình x - y + z + 10 = 0
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Tìm phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) có phương trình:

lên mặt phẳng (α) có phương trình x + 2y + 3z + 4 = 0
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cho đường thẳng (d) có phương trình: và mặt phẳng (α) có phương trình 3x - 2y + z + 1 = 0. Tìm phương trình hình chiếu (d') của (d) lên mặt phẳng (α) theo phương chiếu song song với vector
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho đường thẳng
Xác định một vector chỉ phương của (d)
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho hai đường thẳng có phương trình

Viết phương trình mặt phẳng chứa d và Δ
  A - 
7x - 5y - 3z + 7 = 0
  B - 
7x - 5y - 3z - 7 = 0
  C - 
5x - 7y - 3z - 7 = 0
  D - 
5x - 7y - 3z + 7 = 0
7-
Cho hai đường thẳng có phương trình

Viết phương trình hình chiếu song song theo phương đường thẳng (Δ) của (d) lên mặt phẳng (α) có phương trình: 3x - 2y - 1 = 0
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Trong không gian cho đường thẳng (d) có phương trình:

Viết phương trình đường thẳng (d') lên mặt phẳng (xOy)
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Trong không gian cho đường thẳng (d) có phương trình:

Tính khoảng cách từ tâm O đến hình chiếu (d') của (d) lên mặt phẳng (xOy)
  A - 
d = 1
  B - 
d = 2
  C - 
d = 3
  D - 
d = 4
10-
Cho đường thẳng
Tìm hình chiếu vuông góc (d) của (d') lên mặt phẳng (xOy)
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 44
Lượng Giác - Bài 01
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 73
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 53
Đạo hàm - Bài 63
Tích phân - Bài 08
Lượng Giác - Bài 90
Số phức - Bài 34
Số phức - Bài 08
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 36
Tích Phân - Bài 38
Lượng Giác - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 07
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 53
Lượng Giác - Bài 94
Phương trình vi phân - Bài 09
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 56
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 106
Đạo hàm - Bài 62
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 94
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters