WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:31:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = xlnx tại điểm có hoành độ x = 1 có tính chất nào sau đây?
  A - 
Song song với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất
  B - 
Song song với đường phân giác của góc phần tư thứ hai
  C - 
Song song với trục hoành
  D - 
Đi qua gố toạ độ
2-
Cho hàm số . Ta có f(a + 1) - f(a) bằng:
  A - 
2a - 1
  B - 
2a
  C - 
2
  D - 
1
3-
Cho hàm số . Tập nghiệm của phương trình f'(x) = 0 là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Đạo hàm của hàm sô y = log2x là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Nếu f(x) = 4x thì f(x + 1) - f(x) bằng:
  A - 
f(x)
  B - 
2f(x)
  C - 
3f(x)
  D - 
4f(x)
7-
Tập xác định của hàm số là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không đúng?
  A - 
Hàm số không phải là hàm số mũ
  B - 
Hàm số là hàm số mũ
  C - 
Hàm số là hàm số mũ
  D - 
Hàm số là hàm số mũ
10-
Đạo hàm của hàm số là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Phương trình vi phân - Bài 74
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 56
Nguyên hàm - Bài 19
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 28
Đạo hàm và vi phân - Bài 4
Đạo hàm và vi phân - Bài 6
Phương Trình Vi Phân - Bài 42
Phương trình vi phân - Bài 72
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 106
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 30
Lượng Giác - Bài 85
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 95
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 102
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 37
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 18
Nguyên hàm - Bài 01
Lượng Giác - Bài 90
Số phức - Bài 17
Tích phân - Bài 21
Đạo Hàm - Bài 32
Đạo Hàm - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters