WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Tổ hợp - Bài 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:22:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Xét bất phương trình: (với là tổ hợp chập k của n phần tử). Nghiệm của bất phương trình trên là?
  A - 
x ∈{2, 3, 4, 5}
  B - 
2≤ x ≤ 5
  C - 
x = 4
  D - 
x = 3
2-
Cho m, n là các số tự nhiên thỏa n > m > 0, ta có:

thì:
  A - 
I, II đều đúng
  B - 
I sai và II đúng
  C - 
I, II đều sai
  D - 
I đúng, II sai
3-
Cho thì:
  A - 
  B - 
S = 0
  C - 
  D - 
S = 1
4-
Cho thì:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho thì:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho thì:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho thì:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Cho thì:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Từ bảy chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn, mỗi số có 5 chữ số khác nhau
  A - 
1260
  B - 
1206
  C - 
1620
  D - 
2610
10-
Có 100.000 chiếc vé xổ số được đánh số từ 00000 đến 99999. Hỏi số các vé gồm năm chữ số khác nhau là bao nhiêu?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 71
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 04
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 98
Phương trình vi phân - Bài 63
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 66
Lượng Giác - Bài 22
Lượng Giác - Bài 26
Đạo hàm - Bài 63
Lượng Giác - Bài 30
Lượng Giác - Bài 85
Tích phân - Bài 15
Phương Trình Vi Phân - Bài 41
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 01
Nguyên hàm - Bài 05
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 125
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 29
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 34
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 67
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 51
Tích Phân - Bài 31
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters