WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

Nail Tips - 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:23:40 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Buff the nail plate to remove:
  A - 
Soap residue
  B - 
Nail polish
  C - 
Dust
  D - 
Natural oil
2-
Before receiving a nail tip application, the client should wash her hands with:
  A - 
Alcohol
  B - 
Antibacterial soap
  C - 
Fungicide
  D - 
Lanolin
3-
The artificial nail tip should never cover more than this amount of the natural nail plate:
  A - 
1/2
  B - 
1/3
  C - 
2/3
  D - 
3/4
4-
Tip wells are full or:
  A - 
Quarter
  B - 
Half
  C - 
Three-quarters
  D - 
Three-eighths
5-
The point of contact for the artificial nail tip and the natural nail plate is called the:
  A - 
Extension
  B - 
Glue
  C - 
Well
  D - 
Bed
6-
To smooth the natural nail and remove the shine, you should use an:
  A - 
Adhesive
  B - 
Antibacterial agent
  C - 
Alcohol sanitizer
  D - 
Abrasive
7-
A tip with no overlay is considered a:
  A - 
Temporary service
  B - 
Finished nail
  C - 
Unfinished nail
  D - 
Natural look
8-
A tip worn with no overlay is very:
  A - 
Beautiful
  B - 
Weak
  C - 
Strong
  D - 
Long
9-
Tips are adhered to the natural nail to give the client’s nails added:
  A - 
Strength
  B - 
Wells
  C - 
Length
  D - 
Buffers
10-
A nail tip is an artificial nail made of any of the following, EXCEPT:
  A - 
Plastic
  B - 
Rubber
  C - 
Nylon
  D - 
Acetate
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Selling Nail Products and Services - 01
Manicurist Practical Test - 14
Selling Nail Products and Services - 02
Acrylic Nails - 02
Acrylic Nails - 03
Acrylic Nails - 01
The Creative Touch
Manicurist Writing Test - 27
Salon Business - 03
Manicurist Practical Test - 08
Gels - 01
Salon Business - 01
Manicurist Practical Test - 09
Manicurist Practical Test - 15
Manicurist Practical Test - 10
Manicurist Practical Test - 06
Manicurist Writing Test - 22
Anatomy and Physiology - 03
Manicurist Practical Test - 12
Salon Business - 02
Đề Xuất
Selling Nail Products and Services - 01
Manicurist Sanitation and Disinfection Test - 03
Manicurist Test - 11
Manicurist Writing Test - 16
Manicurist Test - 55
Manicurist Test - 32
Manicurist Test - 21
Manicurist Test - 83
Anatomy and Physiology - 03
Manicuring - 01
Manicurist Test - 73
Manicurist Writing Test - 04
Anatomy and Physiology - 02
Manicurist Test - 02
The Creative Touch
Anatomy and Physiology - 04
Manicurist Test - 14
Manicurist Test - 01
Manicurist Test - 47
Manicurist Test - 71
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters