Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
24 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

See the picture and choose the correct answer for for the actions of each person in the picture.

Demo

See the picture and choose the correct answer for for the actions of each person in the picture.

Demo

See the picture and choose the correct answer for for the actions of each person in the picture.

Demo

See the picture and choose the correct answer for for the actions of each person in the picture.

Demo

See the picture and choose the correct answer: "What is the name of animal?".

Demo

See the picture and choose the correct answer for question: "What is the name of animal?".

Demo

See the picture and choose the correct answer for question: "What is the name of animal?".

Demo

See the picture and choose the correct answer for question: "What is the name os animal?".

Demo

See the picture and choose the correct answer for question: "What is the name of animal?"

Demo

See the picture and choose the correct answer for question: "What is his/ her job?"

      2    3    Right  
Xem Nhiều nhất
Actions - Test 04
Actions - Test 01
Actions - Test 02
Actions - Test 03
Animals - Test 05
Animals - Test 01
Jobs - Test 02
Animals - Test 04
Animals - Test 02
Animals - Test 03
Jobs - Test 01
Furniture
Food - Snacks
Food - Fastfood
Foods - Test 02
Food - Vegetables
Food - Fruit
Halloween - Test 03
Halloween - Test 01
Feelings
Đề Xuất
Halloween - Test 02
Food - Vegetables
Animals - Test 02
Actions - Test 03
Food - Snacks
Animals - Test 05
Food - Market
Actions - Test 01
Animals - Test 03
Halloween - Test 01
Foods - Test 01
Food - Fastfood
Feelings
Actions - Test 02
Foods - Test 02
Furniture
Food - Drinks
Animals - Test 01
Halloween - Test 03
Jobs - Test 01
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters