Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  
1470 bài trong 147 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Choose from the four options given (marked A, B, C, and D) one best answer to complete each sentence.
Example:
Fourteen percent of primate species are highly _________.
A. discouraged
B. offspring
C. endangered
D. prevent

Demo

Choose the best option to complete each of the following sentences:
Example:
A number of safe and inexpensive birth-control _______ are provided to reduce the overpopulation in many countries.
A. types
B. methods
C. ways
D. sorts

Demo

Choose the best option to complete each of the following sentences:
Example:
I don't enjoy _________ at by other people.
A. to laugh
B. laughing
C. to be laughed
D. being laughed

Demo

Choose the best answer (A,B,C or D) for each sentence.
Example:
In some many European countries, people of all ages __________ birthdays.
A. prefer
B. display
C. celebrate
D. present

Demo

Choose the best answer for each of the following sentences.
Example:
She ________ the gold medal in 1986.
A. had won
B. has won
C. win
D. won

Demo

Choose the best answer for each of the following sentences.
Example:
He has a large face and a crooked __________.
A. nose
B. forehead
C. eye
D. hair

Demo

Choose the best answer for each of the following sentences.
Example:
She said that she would have been here earlier if you _____ her.
A. has phoned
B. had phoned
C. phoned
D. phones

Demo

Choose the best option to complete the following sentences:
Example:
_____________ , she would have gone out with me to the party.
A. If she has not been sick
B. If she had not been sick
C. If she had been sick
D. If she were not been sick

Demo

Choose the best option to complete the following sentences:
Example:
Jack promised_____________ my diary again.
A. not opening
B. not open
C. not to open
D. to not open

Demo

Choose the best option to complete the following sentences:
Example:
Each year , many people _____________ take care of the old and disabled.
A. volunteer
B. voluntary
C. volunteering
D. voluntarily

. Xếp theo:      2    3    4    5   ...  147    Right  
Mới cập nhật
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 59
English 11 - Test 71
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 17
English 11 - Test 77
English 11 - Test 76
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 20
English 11 - Test 75
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 06
English 11 - Test 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 20
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 50
English 11 - Test 87
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 03
English 11 - Test 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 76
Đề xuất
English 11 - Test 140
Elementary Tests - Lesson 58
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 19
Tổ Hợp - Xác Suất - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 40
Cấp số - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 40
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 51
Romeo Và Juliet
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 95
Vịnh Khoa Thi Hương
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 16
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 12
English 11 - Test 18
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters