WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  
1470 bài trong 147 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Choose from the four options given (marked A, B, C, and D) one best answer to complete each sentence.
Example:
Fourteen percent of primate species are highly _________.
A. discouraged
B. offspring
C. endangered
D. prevent

Demo

Choose the best option to complete each of the following sentences:
Example:
A number of safe and inexpensive birth-control _______ are provided to reduce the overpopulation in many countries.
A. types
B. methods
C. ways
D. sorts

Demo

Choose the best option to complete each of the following sentences:
Example:
I don't enjoy _________ at by other people.
A. to laugh
B. laughing
C. to be laughed
D. being laughed

Demo

Choose the best answer (A,B,C or D) for each sentence.
Example:
In some many European countries, people of all ages __________ birthdays.
A. prefer
B. display
C. celebrate
D. present

Demo

Choose the best answer for each of the following sentences.
Example:
She ________ the gold medal in 1986.
A. had won
B. has won
C. win
D. won

Demo

Choose the best answer for each of the following sentences.
Example:
He has a large face and a crooked __________.
A. nose
B. forehead
C. eye
D. hair

Demo

Choose the best answer for each of the following sentences.
Example:
She said that she would have been here earlier if you _____ her.
A. has phoned
B. had phoned
C. phoned
D. phones

Demo

Choose the best option to complete the following sentences:
Example:
_____________ , she would have gone out with me to the party.
A. If she has not been sick
B. If she had not been sick
C. If she had been sick
D. If she were not been sick

Demo

Choose the best option to complete the following sentences:
Example:
Jack promised_____________ my diary again.
A. not opening
B. not open
C. not to open
D. to not open

Demo

Choose the best option to complete the following sentences:
Example:
Each year , many people _____________ take care of the old and disabled.
A. volunteer
B. voluntary
C. volunteering
D. voluntarily

. Xếp theo:      2    3    4    5   ...  147    Right  
Mới cập nhật
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 59
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 20
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 50
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 07
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 11- Đề 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 09
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 03
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 11- Đề 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 36
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 11- Đề 02
Đạo hàm - Bài 09
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 60
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 17
Đề xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sự Phản Xạ Và Khúc Xạ Ánh Sáng - Bài 01
Elementary Tests - Lesson 99
Lịch sử lớp 11 - Bài 08
Grammar For Grade 11 - Test 37 - Verbs
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Elementary Tests - Lesson 93
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 60
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 18
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 33
English 11 - Test 53
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 03
Đại cương hóa hữu cơ - Đề 08
English 11 - Test 99
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 07
Hiđrocacbon No - Đề 06
Intermediate Level - Test 02
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 88
Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 01
Thống kê:
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters