WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
20 bài trong 2 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Cho biết một lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Gia-Nã-Đại. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Mễ-Tây-Cơ. Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 13 lằn gạch? Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao? Tựa của bài quốc ca Hoa Kỳ là gì? Ngày nào là ngày Lễ Độc Lập? Cho biết hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ.

Demo

Trong Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ chiến đấu chống các nước nào? Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông ta đánh trận nào? Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông ta đánh trận nào? Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì? Biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ?

Demo

Hoa Kỳ mua lãnh thổ nào của Pháp vào năm 1803? Nói tên một trong những cuộc chiến Hoa Kỳ tham dự thời 1800. Tên gọi của cuộc chiến trên đất Hoa Kỳ giữa miền Bắc và miền Nam là gì. Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln làm là gì? Cho biết một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào thập niên 1900. Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ Hai?

Demo

Tại sao những người di dân thời thuộc địa chống lại người Anh? Việc gì xảy ra tại Đại Hội Lập Hiến (Constitutional Convention)? Một việc gì làm Benjamin Franklin nổi tiếng? Ai viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập? Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được chấp nhận lúc nào?

Demo

Cho biết hai quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ? Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành (Pledge of Allegiance), chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì? Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, một trong những lời hứa của bạn là gì? Có hai cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào?

Demo

Theo Hiến Pháp, các tiểu bang có một số quyền. Một trong những quyền này là gì? Có bốn tu chính án Hiến Pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra Một trong các thứ đó. Cho biết một quyền của riêng công dân Hoa Kỳ. Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?

Demo

Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế? Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội? Nội các của Tổng Thống làm gì? Ngành tư pháp làm gì? Có bao nhiêu thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện? Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện? Ai có quyền phủ quyết các dự luật?

Demo

Hạ-Nghị-Viện có bao nhiêu dân biểu? Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm? Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác? Nếu Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống? Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?

Demo

Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ gọi là gì? "Thượng tôn luật pháp" là gì? Cho biết một ngành hay phần của công quyền. Cách nào ngăn cản một ngành công quyền trở thành quá mạnh? Ai phụ trách hành pháp? Ai làm luật liên bang? Hai phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì? Chúng ta bầu Thượng Nghị Sĩ cho bao nhiêu năm?

Demo

Luật cao nhất của quốc gia là gì? Hiến Pháp có mục đích gì? Ý tưởng tự quản trị nằm trong ba chữ đầu tiên của Hiến Pháp. Các chữ này là những chữ nào? Ta gọi mười tu chính đầu tiên vào Hiến Pháp là gì? Kể ra Một quyền hoặc một tự do trong Tu Chính Án Đầu Tiên (First Amendment)?

      2    Right  
Xem Nhiều nhất
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 01 - 10 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 91 - 100 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 01 - Question 1 - 10
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 11 - 20 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 71 - 80 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 31 - 40 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 61 - 70 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 10 - Question 91 - 100
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 51 - 60 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 02 - Question 11 - 20
US Citizenship Civics Test 09 - Question 81 - 90
US Citizenship Civics Test 05 - Question 41 - 50
US Citizenship Civics Test 08 - Question 71 - 80
US Citizenship Civics Test 06 - Question 51 - 60
US Citizenship Civics Test 04 - Question 31 -40
US Citizenship Civics Test 07 - Question 61 - 70
US Citizenship Civics Test 03 - Question 21 - 30
Đề Xuất
US Citizenship Civics Test 10 - Question 91 - 100
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 71 - 80 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 01 - Question 1 - 10
US Citizenship Civics Test 03 - Question 21 - 30
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 21 - 30 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 51 - 60 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 05 - Question 41 - 50
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 11 - 20 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 01 - 10 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 91 - 100 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 06 - Question 51 - 60
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 81 - 90 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 04 - Question 31 -40
US Citizenship Civics Test 02 - Question 11 - 20
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 31 - 40 (tiếng Việt)
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 09 - Question 81 - 90
100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 61 - 70 (tiếng Việt)
US Citizenship Civics Test 07 - Question 61 - 70
US Citizenship Civics Test 08 - Question 71 - 80
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters