WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 33
Choose the word or phrase that best completes the blank in each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:46:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
When the soldiers were on the march, there was one man who was always out of ________ with the rest.
  A - 
step
  B - 
beat
  C - 
times
  D - 
union
2-
It is not ________ for you to eat too much.
  A - 
kind
  B - 
good
  C - 
well
  D - 
useful
3-
Can this be the little girl ________ hair I used to stroke?
  A - 
which
  B - 
whose
  C - 
of whom
  D - 
who's
4-
The reason I left is ________ I was bored.
  A - 
why
  B - 
that
  C - 
while
  D - 
for
5-
You're ________ who noticed that.
  A - 
the single
  B - 
the only
  C - 
only one
  D - 
the only one
6-
We heard her ________ to her little brother.
  A - 
to talk
  B - 
talk
  C - 
talks
  D - 
talked
7-
The team really looks good tonight because the coach had them ________ every night this week.
  A - 
practise
  B - 
to practise
  C - 
practised
  D - 
the practise
8-
Almost everyone fails ________ the driver's test on the first try.
  A - 
passing
  B - 
to have passed
  C - 
to pass
  D - 
in passing
9-
Jane always asks my sister and ________ for advice.
  A - 
her
  B - 
she
  C - 
hers
  D - 
herself
10-
I made a big mistake but nobody noticed and I got ________ it.
  A - 
away with
  B - 
towards
  C - 
with
  D - 
in
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 46
Trắc Nghiệm Trình Độ A - Bài 61
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 01
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 44
Trắc Nghiệm Trình Độ A - Bài 60
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 36
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 43
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 41
Trắc Nghiệm Trình Độ A - Bài 52
Trắc Nghiệm Trình Độ A - Bài 59
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 39
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 02
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 42
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 40
Trắc Nghiệm Trình Độ A - Bài 56
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 38
Trắc Nghiệm Trình Độ A - Bài 55
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 45
Trắc Nghiệm Trình Độ C - Bài 48
Trắc Nghiệm Trình Độ A - Bài 58
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Trình Độ A - Bài 37
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 14
Trắc Nghiệm Trình Độ A - Bài 25
Trắc Nghiệm Trình Độ A - Bài 36
Trắc Nghiệm Trình Độ C - Bài 11
Trắc Nghiệm Trình Độ A - Bài 30
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 01
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 24
Trắc Nghiệm Trình Độ C - Bài 42
Trắc Nghiệm Trình Độ A - Bài 07
Trắc Nghiệm Trình Độ A - Bài 12
Trắc Nghiệm Trình Độ C - Bài 15
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 25
Trắc Nghiệm Trình Độ C - Bài 33
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 04
Trắc Nghiệm Trình Độ C - Bài 48
Trắc Nghiệm Trình Độ A - Bài 20
Trắc Nghiệm Trình Độ B - Bài 26
Trắc Nghiệm Trình Độ A - Bài 43
Trắc Nghiệm Trình Độ C - Bài 36
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters