WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Intermediate Vocabulary Test 29
Choose the word or phrase that best completes the blank in each sentence. Chọn từ hoặc nhóm từ thích hợp nhất cho chỗ trống trong mỗi câu.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:37:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He ________ his living by repairing shoes.
  A - 
makes
  B - 
does
  C - 
works
  D - 
sets
2-
She turned up at the party dressed in the ________ style.
  A - 
last
  B - 
final
  C - 
actual
  D - 
latest
3-
________ me to phone them before I go out.
  A - 
Remind
  B - 
Remember
  C - 
Mention
  D - 
Make
4-
The new equipment was so _________ that the staff referred regularly to the instruction manual.
  A - 
educated
  B - 
saturated
  C - 
excavated
  D - 
complicated
5-
Why are you always so _________? You never smile or look cheerful.
  A - 
miserable
  B - 
sorry
  C - 
unfortunate
  D - 
angry
6-
Malay has a remarkably simple tense structure, _________ English has a lot of different tenses.
  A - 
however
  B - 
whereas
  C - 
despite
  D - 
unlike
7-
Tomorrow at 8:00 Laura has to _________ a history examination.
  A - 
pass
  B - 
take
  C - 
succeed
  D - 
fail
8-
He has impressed his employers considerably and ________ he is soon to be promoted.
  A - 
nevertheless
  B - 
accordingly
  C - 
however
  D - 
eventually
9-
Who do you think I _________ in the library this morning?
  A - 
ran down
  B - 
ran over
  C - 
ran in
  D - 
ran across
10-
I realized it would be far too _________ to walk alone through those ill-lit streets after dark.
  A - 
bold
  B - 
risky
  C - 
daring
  D - 
courageous
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Intermediate English Language - Test 700
Intermediate Reading Comprehension Test 02
Intermediate Reading Comprehension Test 01
Intermediate English Language - Test 699
Intermediate English Language - Test 698
Intermediate Reading Comprehension Test 08
Intermediate English Language - Test 697
Intermediate English Language - Test 692
Intermediate English Language - Test 695
Intermediate Grammar and Structure Test 5.1
Intermediate English Language - Test 696
Intermediate English Language - Test 694
Intermediate English Language - Test 693
Intermediate English Language - Test 691
Intermediate Vocabulary Test 19
Intermediate Cloze Test 02
Cloze Practice Test 21
Intermediate Grammar and Structure Test 3.1
Intermediate English Language - Test 246
Intermediate English - Test 17
Đề Xuất
Intermediate English Language - Test 307
Intermediate English - Test 71
Intermediate English Language - Test 390
Intermediate English Language - Test 371
Intermediate English Language - Test 694
Intermediate English - Test 116
Intermediate English - Test 05
Intermediate English Language - Test 544
Intermediate English Language - Test 79
Intermediate English Language - Test 300
Intermediate English - Test 32
Intermediate English Language - Test 442
Intermediate English Language - Test 399
Intermediate English Language - Test 86
Intermediate English Language - Test 595
GRE Vocabulary - Test 01
Intermediate English - Test 122
Intermediate English Language - Test 443
Intermediate English Language - Test 429
Intermediate English Language - Test 03
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters