WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Intermediate English - Test 109
Note: This lesson was carefully reviewed and corrected by Duong Quoc Doan

Choose the word or phrase that best completes the blank in each sentence. Chọn từ hoặc nhóm từ thích hợp nhất cho chỗ trống trong mỗi câu.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:07:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The Andersons .................. into their new apartment last week.
  A - 
moves
  B - 
move
  C - 
moved
  D - 
has moved
2-
As I .............. the street, two cars ............... by me at full speed yesterday.
  A - 
crossed / raced
  B - 
crossed / was racing
  C - 
crossed / had raced
  D - 
crossed / were racing
3-
Mr. Brink ................ the Atlantic by the time the news reaches him.
  A - 
cross
  B - 
are crossing
  C - 
will be crossing
  D - 
crosses
4-
Mr. Brink ................ the Atlantic by the time the news reaches him. If we ............... the news sooner, we would have written to John.
  A - 
received
  B - 
had received
  C - 
receiving
  D - 
will receive
5-
I'm sure they .......... Ellen the information if they had it.
  A - 
give
  B - 
will give
  C - 
gave
  D - 
would give
6-
If a policeman ........... an accident, he will take the driver's name.
  A - 
see
  B - 
will see
  C - 
would see
  D - 
sees
7-
We are going to buy the furniture if we ............... some money.
  A - 
borrow
  B - 
borrowed
  C - 
will borrow
  D - 
would borrow
8-
What ................. tomorrow if you ............... a millionaire?
  A - 
are you going to do / are
  B - 
were you doing to do / was
  C - 
will you do / was
  D - 
would you do / were
9-
If Carl ................... so careless, he wouldn't lose his good job.
  A - 
wasn't
  B - 
weren't
  C - 
hadn't been
  D - 
wouldn't be
10-
If you ...................... the instruction, read them again.
  A - 
don't understand
  B - 
didn't understand
  C - 
hadn't understand
  D - 
wouldn't understand
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Intermediate English Language - Test 700
Intermediate Reading Comprehension Test 02
Intermediate Reading Comprehension Test 01
Intermediate English Language - Test 699
Intermediate English Language - Test 698
Intermediate Reading Comprehension Test 08
Intermediate English Language - Test 697
Intermediate English Language - Test 692
Intermediate English Language - Test 695
Intermediate Grammar and Structure Test 5.1
Intermediate English Language - Test 696
Intermediate English Language - Test 694
Intermediate English Language - Test 693
Intermediate English Language - Test 691
Intermediate Vocabulary Test 19
Intermediate Cloze Test 02
Cloze Practice Test 21
Intermediate Grammar and Structure Test 3.1
Intermediate English Language - Test 246
Intermediate Cloze Test 07
Đề Xuất
Cloze Practice Test 27
Intermediate English - Test 96
Intermediate Business English - Test 32
Intermediate English Language - Test 48
Intermediate English Language - Test 118
Intermediate English Language - Test 592
Intermediate English Language - Test 71
Intermediate English Language - Test 210
Intermediate English Language - Test 287
Intermediate English - Test 39
Intermediate English - Test 11
Intermediate English - Test 53
Intermediate Grammar and Structure Test 16
Intermediate English Language - Test 462
Intermediate English Language - Test 215
Intermediate English Language - Test 584
Intermediate English Language - Test 497
Intermediate English - Test 52
Intermediate English Language - Test 379
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters