Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7 >> Lịch Sử >>  || 
29 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Người nào đã dâng sớ đòi vua chém đầu 7 tên nịnh thần?
A. Trần Khánh Dư
B. Chu Văn An
C. Trần Quốc Tuấn
D. Nguyễn Phi Khanh

Demo

Tác phẩm "Binh Thư Yếu Lược" do ai viết?
A. Trần Hưng Đạo
B. Trần Quốc Tuấn
C. Trần Nguyên Đán
D. Trần Quang Khải

Demo

Ai là người có công lớn trong việc tổ chức cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ?
A. Trần Quốc Tuấn
B. Trần Quang Khải
C. Trần Thủ Độ
D. Trần Thánh Tông

Demo

Nhà Trần huy động nhân dân cả nước đắp đê dọc hai bờ các con sông lớn vào năm nào?
A. Năm 1252
B. Năm 1248
C. Năm 1247
D. Năm 1225

Demo

Dưới thời nhà Lý, nước ta được chia thành?
A. 40 lộ, phủ
B. 24 lộ, phủ
C. 42 lộ, phủ
D. 22 lộ, phủ

Demo

Nhà Đinh tồn tại trong bao nhiêu năm?
A. 12 năm
B. 10 năm
C. 15 năm
D. 14 năm

Demo

Để dẹp "Loạn 12 sứ quân", Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với?
A. Sứ quân Trần Lãm
B. Sứ quân Nguyễn Siêu
C. Sứ quân Ngô Nhật Khánh
D. Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp

Demo

Văn học chữ Nôm phát triển và đạt đến đỉnh cao với tác phẩm nào ?
A. Truyện Kiều
B. Cung Oán Ngâm Khúc
C. Chinh Phụ Ngâm
D. Thạch Sanh

Demo

Những sĩ phu nào dưới đây đã có công giúp Quang Trung xây dựng chính quyền mới ?
A. Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở, Phan Huy Ích
B. Nguyễn Thiếp, Phan Huy Ích, Ngô Văn Sở
C. Nguyễn Thiếp, Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm
D. Nguyễn Thiếp, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích

Demo

Ai là người đứng đầu cuộc khởi nghĩa nông dân ở vùng Sơn Nam trong thế kỉ XVIII ?
A. Lê Duy Mật
B. Nguyễn Hữu Cầu
C. Nguyễn Danh Phương
D. Hoàng Công Chất

      2    3    Right  
Xem Nhiều nhất
Lịch Sử 07 - Bài 26
Lịch Sử 07 - Bài 18
Lịch Sử 07 - Bài 29
Lịch Sử 07 - Bài 23
Lịch Sử 07 - Bài 21
Lịch Sử 07 - Bài 25
Lịch Sử 07 - Bài 24
Lịch Sử 07 - Bài 22
Lịch Sử 07 - Bài 11
Lịch Sử 07 - Bài 28
Lịch Sử 07 - Bài 08
Lịch Sử 07 - Bài 27
Lịch Sử 07 - Bài 20
Lịch Sử 07 - Bài 01
Lịch Sử 07 - Bài 17
Lịch Sử 07 - Bài 13
Lịch Sử 07 - Bài 19
Lịch Sử 07 - Bài 09
Lịch Sử 07 - Bài 05
Lịch Sử 07 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch Sử 07 - Bài 24
Lịch Sử 07 - Bài 16
Lịch Sử 07 - Bài 26
Lịch Sử 07 - Bài 25
Lịch Sử 07 - Bài 02
Lịch Sử 07 - Bài 04
Lịch Sử 07 - Bài 22
Lịch Sử 07 - Bài 20
Lịch Sử 07 - Bài 14
Lịch Sử 07 - Bài 19
Lịch Sử 07 - Bài 08
Lịch Sử 07 - Bài 03
Lịch Sử 07 - Bài 29
Lịch Sử 07 - Bài 23
Lịch Sử 07 - Bài 05
Lịch Sử 07 - Bài 07
Lịch Sử 07 - Bài 18
Lịch Sử 07 - Bài 17
Lịch Sử 07 - Bài 21
Lịch Sử 07 - Bài 12
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters