Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

Traffic & Road Sign Test - 19
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:40:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
When two vehicles enter an intersection from different highways at the same time, which vehicle must yield the right-of-way
  A - 
Either one.
  B - 
Vehicle on the left.
  C - 
Vehicle on the right.
  D - 
Neither one.
2-
You must yield the right-of-way to an approaching vehicle when you are
  A - 
Already in a traffic circle.
  B - 
Already in an intersection.
  C - 
Going straight ahead.
  D - 
Turning left.
3-
You come to an intersection which is blocked by other traffic. You should
  A - 
Go slowly until the traffic ahead moves.
  B - 
Get as close as possible to the other car.
  C - 
Stay out of the intersection until you can pass through.
  D - 
Sound your horn to make the cars move up.
4-
You drive along a street and hear a siren. You cannot immediately see the emergency vehicle. You should
  A - 
Keep driving until you see the vehicle.
  B - 
Pull to the curb and look to see if it is on your street.
  C - 
Slow down but don't stop until you see it.
  D - 
Speed up and turn at the next intersection.
5-
You want to turn right at the next intersection. You should begin to use your turn signal
  A - 
At least 50 feet before the turn.
  B - 
When you reach the intersection.
  C - 
At least 100 feet before the turn.
  D - 
As soon as you see cars behind you.
6-
You are making a left turn from a two-way street into a one-way street. When you have completed the turn your car should be
  A - 
In the right lane of the street.
  B - 
In the center of the street.
  C - 
In the left lane of the street.
  D - 
In the lane with the least traffic.
7-
What should you do when you are going to enter a roadway from a private road
  A - 
Blow your horn to warn cars you are entering the roadway.
  B - 
Stop with part of the car on the roadway to warn other drivers.
  C - 
Drive out fast to merge smoothly with the traffic.
  D - 
Yield the right-of-way to pedestrians and roadway traffic.
8-
What does it mean when a school bus is stopped and its red lights are flashing
  A - 
You may pass if no children are on the road.
  B - 
You may not pass while the red lights are flashing.
  C - 
You may pass if you are facing the front of the bus.
  D - 
You may pass if it is on the other side of a divided highway.
9-
You may pass another vehicle on the right if it is waiting to
  A - 
Turn right.
  B - 
Turn left.
  C - 
Park at the curb.
  D - 
Turn into a driveway on the right.
10-
The car behind you begins to pass you. You should
  A - 
Maintain your speed so traffic will flow smoothly.
  B - 
Pull to the right and stop so he can pass.
  C - 
Slow down slightly and stay in your lane.
  D - 
Blow your horn to allow him to pass.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 08
Mock Large Vehicle Theory Test - 05
Traffic & Road Sign Test - 29
Traffic & Road Sign Test - 20
Mock Bike Theory Test - 01
Mock Large Vehicle Theory Test - 01
Mock Large Vehicle Theory Test - 04
Mock Large Vehicle Theory Test - 03
Mock Large Vehicle Theory Test - 02
Mock Bike Theory Test - 02
Mock Car Theory Test - 05
Mock Bike Theory Test - 04
Mock Bike Theory Test - 05
Traffic & Road Sign Test - 25
Traffic & Road Sign Test - 22
Mock Bike Theory Test - 03
Traffic & Road Sign Test - 26
Traffic & Road Sign Test - 28
Traffic & Road Sign Test - 23
Traffic & Road Sign Test - 27
Đề Xuất
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 03
Traffic & Road Sign Test - 19
Traffic & Road Sign Test - 01
Traffic & Road Sign Test - 13
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 08
Traffic & Road Sign Test - 26
Traffic & Road Sign Test - 25
Traffic & Road Sign Test - 18
Traffic & Road Sign Test - 04
Mock Large Vehicle Theory Test - 04
Traffic & Road Sign Test - 20
Traffic & Road Sign Test - 24
Traffic Test - 02
Traffic & Road Sign Test - 11
Traffic & Road Sign Test - 22
Traffic & Road Sign Test - 03
Mock Bike Theory Test - 02
Mock Car Theory Test - 02
Trắc Nghiệm Thi Giấy Phép Lái Xe Loại C - 03
Trắc Nghiệm Thi Giấy Phép Lái Xe Loại C - 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters