Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Intermediate English - Test 126
Note: This lesson was carefully reviewed and corrected by Duong Quoc Doan

Choose the word or phrase that best completes the blank in each sentence. Chọn từ hoặc nhóm từ thích hợp nhất cho chỗ trống trong mỗi câu.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:52:39 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Could you please ............. this article for the annual report?
  A - 
advise
  B - 
revise
  C - 
devise
  D - 
device
2-
Would you mind not...... on the bus?
  A - 
in smoke
  B - 
to smoke
  C - 
smoke
  D - 
smoking
3-
Don't you get tired ........... watching TV every night?
  A - 
with
  B - 
by
  C - 
of
  D - 
at
4-
Don't be afraid ......... the dog. He's quite harmless.
  A - 
in
  B - 
of
  C - 
at
  D - 
for
5-
I am ......... of gardening and growing a wide variety of flowers.
  A - 
fond
  B - 
keen
  C - 
surprised
  D - 
fed
6-
Mary is ........... in gardening. She can work in the garden for hours.
  A - 
excited
  B - 
exciting
  C - 
interested
  D - 
amused
7-
She did all the work ............... her own.
  A - 
by
  B - 
on
  C - 
for
  D - 
at
8-
Have you seen Peter lately?
I've been looking ........... him this week.
  A - 
by
  B - 
in
  C - 
for
  D - 
into
9-
I'm .............. of hearing your excuses for your lateness.
  A - 
tired
  B - 
fond
  C - 
worried
  D - 
surprised
10-
She has learnt English for 3 years, and she is good ............ English now.
  A - 
by
  B - 
in
  C - 
for
  D - 
at
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Intermediate Vocabulary Test 13
Intermediate English Language - Test 700
Intermediate Cloze Test 05
Intermediate Reading Comprehension Test 02
Intermediate Reading Comprehension Test 01
Intermediate English - Test 118
Intermediate English Language - Test 698
Intermediate English Language - Test 699
Intermediate Reading Comprehension Test 08
GRE Vocabulary - Test 03
Intermediate English Language - Test 695
Intermediate English Language - Test 692
Intermediate Grammar and Structure Test 5.1
Intermediate English Language - Test 696
Intermediate English Language - Test 697
Intermediate Cloze Test 07
Intermediate Vocabulary Test 19
Intermediate English Language - Test 694
Intermediate English Language - Test 691
Intermediate English Language - Test 693
Đề Xuất
Intermediate English Language - Test 231
Intermediate English Language - Test 649
Intermediate English Language - Test 28
Intermediate English Language - Test 344
Intermediate English Language - Test 679
Intermediate English Language - Test 362
Intermediate English Language - Test 686
Intermediate English Language - Test 587
Intermediate English Language - Test 630
Intermediate English Language - Test 683
Intermediate English Language - Test 10
Intermediate Grammar and Structure Test 18
Cloze Practice Test 35
Intermediate English Language - Test 175
Intermediate English Language - Test 166
Cloze Practice Test 34
Intermediate English Language - Test 359
Intermediate English Language - Test 89
Intermediate English Language - Test 106
Intermediate Vocabulary Test 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters