Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
48 bài trong 5 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Mô hình cơ sở dữ liệu được dùng trong MS Access là: a) Bảng, Truy vấn, Biểu mẫu… b) Mô hình cơ sở dữ liệu .MDB c) Mô hình dữ liệu liên kết d) Tất cả đều sai.... Khi thiết kế truy vấn tạo bảng, nếu ta nhập tên bảng mới trùng với tên bảng đã có trong cơ sở dữ liệu, sau khi thi hành truy vấn xong ta sẽ có: a) Dữ liệu mới sẽ thêm vào bảng đã có (bảng đã tồn tại trước đó)....

Demo

Khi thiết kế một truy vấn, muốn buộc (bound) một điều khiển vào một trường nào đó thì ta chọn thuộc tính a) Control Source b) Record Source c) Bound column d) Không thể thực hiện được.... Ta có thể chỉnh sửa dữ liệu của một trường trong một bảng (Table) từ: a) Report b) Crosstab Query c) Append Query d) Tất cả đều sai......

Demo

Khi tạo một Form, những thành phần nào có thể không cần sử dụng? a) Form Header/Footer b) Page Header/Footer c) Detail d) Cả hai câu (a), (b) đúng..... Trong khi thiết kế Form/Report, ta sẽ chọn đối tượng Textbox (hộp văn bản) để đưa vào Form/Report thay vì chọn đối tượng Label nhãn) khi ta muốn: a) Hiển thị hình ảnh b) Hiển thị một chuỗi c) Thay đổi Font chữ d) Gán giá trị mặc nhiên.....

Demo

Để tạo nút lệnh (Command Button) bằng Wizard cho phép thêm mẫu tin mới, ta chọn loại – hành động nào sau đây: a) Record Operation, Add new record b) Record Navigation, Add new record c) Record Operation, New record d) Go to record, new..... Công cụ Query dùng để: a) Trích lọc và tính toán dữ liệu theo điều kiện cho trước từ cac Table hoặc Query b) Xóa các mẫu tin trong Table c) Cập nhật dữ liệu trong Table d) Cả ba câu (a), (b), (c) đều đúng.....

Demo

Trường NGAYSINH trong một bảng chỉ cho phép nhập vào năm sinh trước năm 1986, lựa chọn nào đúng trong các lựa chọn sau : a) Validation Rule: Year([NGAYSINH])>=1986 b) Validation Rule: Year([NGAYSINH])>1986 c) Validation Rule: Year([NGAYSINH])<1986 d) Validation Rule: Year([NGAYSINH])<=1986.... Tên nào trong các tên sau đây không thể dùng làm tên Field: a) Gioi*Tinh b) [NgaySinh] c) Địa@Chỉ d) Phụ&Cấp....

Demo

Giả sử Bảng A có quan hệ 1-N với Bảng B, nếu muốn xóa một mẫu tin trong bảng B thì mẫu tin có liên quan trong bảng A xóa theo, trong relationship của 2 bảng này ta chọn: a) Enforce Referential Integrity b) Cascade Update Ralated Fields c) Cascade Delete Ralated Records d) Không thực hiện được yêu cầu trên..... Điểm khác biệt giữa truy vấn chọn (Select) và truy vấn thêm (Append) là: a) Mối quan hệ giữa các bảng b) Điều kiện của truy vấn c) Việc xác định các bảng tham gia vào truy vấn d) Tất cả đều đúng.....

Demo

Trong các điều khiển sau đây, loại nào có thể dùng trong thiết kế báo cáo (Report): a) Rectangle b) Option Button c) Combo Box d) Tất cả đều đúng.... Khi thiết kế điều khiển Combo Box cho một biểu mẫu, nếu muốn qui định giá trị trả về của Combo Box thì ta sử dụng thuộc tính: a) Value b) Record Soure c) Bound Column d) Default Value....

Demo

Khi tạo truy vấn, nếu tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu chưa có dữ liệu thì: a) Ta phải nhập dữ liệu cho các bảng đó b) Truy vấn sẽ không có kết quả c) Truy vấn không thể thực hiện được d) Tất cả đều đúng.... Trong các đối tượng sau của MS Access, đối tượng nào cần phải tạo ra trước a) Macro b) Form c) Query d) Tùy ý.....

Demo

Ta có thể sử dụng phần mềm Microsoft Access để : a) Quản lý tài nguyên máy tính b) Quản lý tập tin người dùng c) Quản lý dữ liệu cá nhân d) Quản lý biểu bảng.... Trong quá trình thiết kế các bảng, nếu có một số bảng không được thiết lập mối quan hệ thì: a) Truy vấn sử dụng các bảng đó sẽ không thi hành được b) Không thể tạo mainform-subform c) Có thể nhập dữ liệu vào các bảng đó d) Tất cả đều đúng.....

Demo

Mô tả field dùng để chứa các số nguyên nhỏ hơn 10 và lớn hơn 5 ta sẽ khai báo kiểu của field là: a. Long Integer b. Single c. Byte d. Cả 3 câu (a), (b) và (c) sai.... Cho biết giá trị của biểu thức: 4 mod 25 a. 4 b. 27 c. 0 d. Cả 3 câu (a), (b) và (c) đều sai..... (3 ^ 3/3) ^ 3 a. 729 b. 27 c. 6 d. Cả 3 câu (a), (b) và (c) đều sai.....

    2    3    4    5    Right  
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters