Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
118 bài trong 12 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Trong Microsoft Excel, tại ô C5 có công thức =$A$2*$B$3, khi sao chép sang ô D6 thì công D6 có công thức: A. =$A$2*$B$3 B. =$A$3*$B$4 C. =$B$2*$C$3 D. =$B$3*$C$4 Trong Microsoft Excel, tại ô E7 có công thức =C$3-$D4, khi sao chép sang ô H11 thì ô H11 có công thức là: A. =F$8 - $G8 B. =F$3 - $D8 C. =C$8-$G4 D. =C$3- $D4 Trong bảng tính Microsoft Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng dần(giảm), ta thực hiện: A. Tools -> Sort....

Demo

Trong khi làm việc với Microsoft Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ : A. Dấu chấm hỏi(?) B. Dấu bằng(=) C. Dấu hai chấm (:) D. Dấu đôla ($) Trong Microsoft Excel, câu lệnh =MAX(7, 5, 2, 9, 3, 1,-7) có kết quả là: A. -7 B. 7 C. 9 D. 1....Trong Microsoft Excel, câu lệnh =SQRT(196) có kết quả là: A. 13 B. 16 C. 14 ...

Demo

Trong Microsoft Excel, câu lệnh =IF("A"="B","Đúng","Sai")"có kết quả là: A. True B. Sai C. False D. Đúng Trong Microsoft Excel để mở tập tin đã lưu ta thực hiện: A. CTRL + O B. CTRL + M C. CTRL + S D. CTRL + N Trong Microsoft Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thgực hiện: A. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2. B. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4 C. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10......

Demo

Tại ô A2 có giá trị là TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả? A. 3 B. HOC C. TIN D. TIN HOC Trong Microsoft Excel, tại ô F2 có công thức =A2 - C3, khi sao chép sang ô F3 thì ô F3 có công thức là: A. =B2 - D3 B. =B3 - C4 C. =A3 - C3 D. =A3 - C4 Trong bảng tính Microsoft Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự: A. ### B. *** C. $$$ D. &&&....

Demo

Trong Excel, sau khi mở một tập tin bằng lệnh New, muốn lưu tập tin này vào đĩa ta dùng lệnh a/ File, Save b/ File, Save As c/ Cả 2 câu a, b đúng (đúng) d/ Cả 2 câu a, b sai Trong Excel, để sao chép (copy) một ô hoặc một vùng đã được chọn ta thực hiện a/ Vào menu Edit\Copy b/ Nhấn Ctrl + C c/ Nhấn Ctrl + Insert d/ Cả 3 câu a, b, c đúng (đúng)......

Demo

Để lấy kí tự thứ 3 của Mã HS ô (A2) công thức: A. =Mid(A2,3,1) B. =Mid(A2,2,1) C. =Mid(A2,1,3) D. =Mid(A2,1,2) Công thức =DAY(11/12/1992) cho kết quả: A. "11" B. "12" C. 11 D. 12 Công thức =VALUE(RIGHT("NKA015",3)) A. "015" B. 15.....

Demo

Trong Excel, hàm ROUND dùng để: A. Tính tổng B. Xếp hạng C. Làm tròn số D. Lấy phần nguyên của 1 số.... Trong Excel, để đổi tên một Sheet ta vào: A. Format, Sheet, Rename B. Format, Rename, Sheet C. Câu a và b đều đúng D. Câu a và b đều sai Trong một tập tin bảng tính Excel, hàm LOWER dùng để : A. Biến dữ liệu kí tự thường thành hoa B. Biến dữ liệu kí tự bất kỳ thành thường....

Demo

Trong Excel, để sao chép giá trị trong ô A3 vào ô A9, thì tại ô A9 ta điền công thức A. =A3 B. =$A3 C. =$A$3 D. Câu A, B, C đều đúng Trong Excel, hãy cho biết kết quảcủa công thức sau: =MID("A0B1C2",4,2) A. B1 B. 1C2 C. 0B1 D. 1C Trong Excel, để xóa Sheet hiện hành ta vào: A. Format, Delete Sheet B. Edit, Delete Sheet C. File, Delete Sheet D. Câu a và c đúng....

Demo

Để định dạng dữ liệu chứa trong các Ô của Worksheet ta có thể : A. Sử dụng các nút trên thanh công cụ định dạng. B. Sử dụng lệnh Format / AutoFormat. C. Các lệnh Format / Cells, Format / Conditional Formatting, Format / Style. D. Tất cả đều đúng. Câu 12: Một ô chứa số 17 định dạng bằng ??? sẽ hiển thị A. _17 B. 17 C. 017 D. Tất cả đều sai Để xóa một hàng trong Worksheet, ta chọn một ô tương ứng với hàng rồi : A. Chọn lệnh Edit / Delete, rồi chọn mục Entrie Row trong hộp thoại. B. Nhắp nút phải vào ô, chọn Delete rồi chọn mục Entr

Demo

Cửa sổ Excel thuộc loại: A. Cửa sổ ứng dụng. B. Cửa sổ tƣ liệu. C. Cửa sổ thƣ mục. D. Tất cả đều đúng. Trên Menu Bar của Cửa sổ Excel có một mục lệnh khác với Cửa sổ Word đó là : A. Add-Ins B. Data C. Filter D. Subtotal Cửa sổ Excel khác Cửa sổ Word vì có thêm A. Input Line B. Formula Bar C. Cell Reference D. Tất cả đều sai....

      2    3    4    5   ...  12    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 28
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 45
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 11
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 15
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 15
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 19
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 16
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 44
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 26
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 47
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 29
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters