WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Pronunciation - Lesson 33
Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:45:44 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A. break B. weight C. plane D. said
  A - 
break
  B - 
weight
  C - 
plane
  D - 
said
2-
A. enough B. though C. cough D. rough
  A - 
enough
  B - 
though
  C - 
cough
  D - 
rough
3-
A. watch B. want C. bank D. what
  A - 
watch
  B - 
want
  C - 
bank
  D - 
what
4-
A. brother B. they C. the D. think
  A - 
brother
  B - 
they
  C - 
the
  D - 
think
5-
A. hurt B. circle C. square D. word
  A - 
hurt
  B - 
circle
  C - 
square
  D - 
word
6-
A. modal B. model C. modest D. modern
  A - 
modal
  B - 
model
  C - 
modest
  D - 
modern
7-
A. beard B. cheer C. heard D. weird
  A - 
beard
  B - 
cheer
  C - 
heard
  D - 
weird
8-
A. cue B. hue C. queue D. suede
  A - 
cue
  B - 
hue
  C - 
queue
  D - 
suede
9-
A. brooch B. mould C. proud D. shoulder
  A - 
brooch
  B - 
mould
  C - 
proud
  D - 
shoulder
10-
A. issue B. passion C. tissue D. vessel
  A - 
issue
  B - 
passion
  C - 
tissue
  D - 
vessel
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 12 - Test 172
English 12 - Test 154
Challenges for School Children - Lesson 283
Grammar For Grade 12 - Test 58 - Reported Speech
English 12 - Test 187
Multiple Choice Cloze - Lesson 171
Multiple Choice Cloze - Lesson 175
Incomplete Sentences - Lesson 151
English 12 - Test 189
Grammar For Grade 12 - Test 57 - Reported Speech
Grammar For Grade 12 - Test 60 - Reported Speech
The Best Shopping Street - Lesson 282
Student’s Part-Time Job - Lesson 294
Grammar For Grade 12 - Test 59 - Reported Speech
Grammar For Grade 12 - Test 55 - Reported Speech
English 12 - Test 272
Multiple Choice Cloze - Lesson 173
Disney’s Mickey Mouse - Lesson 288
English 12 - Test 119
English 12 - Test 62
Đề Xuất
English 12 - Test 215
Native English - Lesson 291
English 12 - Test 329
Grammar For Grade 12 - Test 41 - Prepositions
English 12 - Test 213
A Newspaper - Lesson 244
English 12 - Test 224
Good For TUTAI3 - Lesson 321
Content Areas - Lesson 123
English 12 - Test 373
English 12 - Test 180
The Cat - Lesson 248
Content Areas - Lesson 119
English 12 - Test 252
English Language - Lesson 275
English 12 - Test 109
English 12 - Test 359
English 12 - Test 285
Good For TUTAI3 - Lesson 301
English 12 - Test 158
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters