Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Pronunciation - Lesson 33
Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:18:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A. break B. weight C. plane D. said
  A - 
break
  B - 
weight
  C - 
plane
  D - 
said
2-
A. enough B. though C. cough D. rough
  A - 
enough
  B - 
though
  C - 
cough
  D - 
rough
3-
A. watch B. want C. bank D. what
  A - 
watch
  B - 
want
  C - 
bank
  D - 
what
4-
A. brother B. they C. the D. think
  A - 
brother
  B - 
they
  C - 
the
  D - 
think
5-
A. hurt B. circle C. square D. word
  A - 
hurt
  B - 
circle
  C - 
square
  D - 
word
6-
A. modal B. model C. modest D. modern
  A - 
modal
  B - 
model
  C - 
modest
  D - 
modern
7-
A. beard B. cheer C. heard D. weird
  A - 
beard
  B - 
cheer
  C - 
heard
  D - 
weird
8-
A. cue B. hue C. queue D. suede
  A - 
cue
  B - 
hue
  C - 
queue
  D - 
suede
9-
A. brooch B. mould C. proud D. shoulder
  A - 
brooch
  B - 
mould
  C - 
proud
  D - 
shoulder
10-
A. issue B. passion C. tissue D. vessel
  A - 
issue
  B - 
passion
  C - 
tissue
  D - 
vessel
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 12 - Test 201
English 12 - Test 172
English 12 - Test 154
Multiple Choice Cloze - Lesson 171
English 12 - Test 187
Challenges for School Children - Lesson 283
Grammar For Grade 12 - Test 58 - Reported Speech
Disney’s Mickey Mouse - Lesson 288
Multiple Choice Cloze - Lesson 175
The Best Shopping Street - Lesson 282
Student’s Part-Time Job - Lesson 294
English 12 - Test 173
Incomplete Sentences - Lesson 151
English 12 - Test 189
Multiple Choice Cloze - Lesson 174
Multiple Choice Cloze - Lesson 173
Grammar For Grade 12 - Test 57 - Reported Speech
Grammar For Grade 12 - Test 59 - Reported Speech
English 12 - Test 270
Grammar For Grade 12 - Test 60 - Reported Speech
Đề Xuất
English 12 - Test 211
English 12 - Test 175
Content Areas - Lesson 134
Good For TUTAI3 - Lesson 313
English 12 - Test 348
Grammar For Grade 12 - Test 38 - Prepositions
English 12 - Test 225
English 12 - Test 370
English 12 - Test 177
Medicine - Lesson 257
Content Areas - Lesson 136
Good For TUTAI3 - Lesson 308
Content Areas - Lesson 139
English 12 - Test 251
Grammar For Grade 12 - Test 26 - Prepositions
Grammar For Grade 12 - Test 33 - Prepositions
English 12 - Test 268
Good For TUTAI3 - Lesson 299
English 12 - Test 371
English 12 - Test 365
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters