Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

TOEIC - Test 09
Choose the word or phrase that best completes the blank in each sentence. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất cho mỗi câu.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:00:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
This is most embarrassing. I can't pay the bill for my meal. I'm afraid ........
  A - 
I've forgotten my wallet at home
  B - 
I've left my wallet at home
  C - 
I've abandoned my wallet at home
  D - 
I've quit my wallet at home
2-
I would be most obliged if you ........
  A - 
let me to pay later
  B - 
permit me pay later
  C - 
allow me to pay later
  D - 
grant me to pay later
3-
The other thing I could do is ........
  A - 
leave my watch as a present
  B - 
leave my watch as a token
  C - 
leave my watch as a gift
  D - 
leave my watch as a deposit
4-
I can see by the expression on your face ........
  A - 
you don't really like the thought
  B - 
you don't really like the concept
  C - 
you don't really like the idea
  D - 
you don't really like the belief
5-
I could phone someone to ........
  A - 
take me the money
  B - 
bring me the money
  C - 
carry me the money
  D - 
gain me the money
6-
I see. So what you are saying is ........
  A - 
I'm holding up your trade
  B - 
I'm holding off your trade
  C - 
I'm holding on your trade
  D - 
I'm holding in your trade
7-
Well, I did say I was sorry and I think ........
  A - 
you're being very indistinct
  B - 
you're being very unclear
  C - 
you're being very unfavourable
  D - 
you're being very unreasonable
8-
You say you have no choice but to ........
  A - 
collect the manager
  B - 
call the manager
  C - 
deliver the manager
  D - 
present the manager
9-
That sounds a good idea. I'm sure he'll ........
  A - 
symbolise
  B - 
energise
  C - 
sympathise
  D - 
eulogise
10-
All right, all right Mr manager. Just as you say, ........
  A - 
of course I'll wash the dishes in the kitchen
  B - 
inevitably I'll wash the dishes in the kitchen
  C - 
understandably I'll wash the dishes in the kitchen
  D - 
indubitably I'll wash the dishes in the kitchen
 
[Người đăng: Dương Quốc Đoàn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
TOEIC - Test 29
TOEIC - Test 200
TOEIC - Test 28
TOEIC - Test 20
TOEIC - Test 100
TOEIC - Test 23
TOEIC - Test 100
TOEIC - Test 27
TOEIC - Test 26
TOEIC - Test 600
TOEIC - Test 24
TOEIC - Test 25
TOEIC - Test 21
TOEIC - Test 400
TOEIC - Test 22
TOEIC - Test 98
TOEIC - Test 20
TOEIC - Test 96
TOEIC - Test 191
TOEIC - Test 93
Đề Xuất
TOEIC - Test 279
TOEIC - Test 12
TOEIC - Test 584
TOEIC - Test 478
TOEIC - Test 144
TOEIC - Test 93
TOEIC - Test 186
TOEIC - Test 350
TOEIC - Test 037
TOEIC - Test 198
TOEIC - Test 535
TOEIC - Test 575
TOEIC - Test 355
TOEIC - Test 317
TOEIC - Test 229
TOEIC - Test 329
TOEIC - Test 139
TOEIC - Test 365
TOEIC - Test 580
TOEIC - Test 37
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters