WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 86
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 20:55:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong 6 hình được đánh số từ 1 -> 6, hãy tìm hình thích hợp điền vào dấu chấm hỏi?:


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
2-
Cho hình:

Tìm hình thích hợp thay thế vào dấu chấm hỏi:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
3-
Hãym tìm ra thứ khác với các hình còn lại:
Cà chua
Táo
Đào
Chuối

  A - 
Cà chua
  B - 
Táo
  C - 
Đào
  D - 
Chuối
4-
Tìm ra số thay thế vào dấu chấm hỏi?:
5 2 4 1 3 ?

  A - 
Số 8
  B - 
Số 17
  C - 
Số 18
  D - 
Số 91
  E - 
Số 11
  F - 
Số 0
5-
Cho câu sau:
Mây đối với mưa cũng giống như chớp đối với . . . .

Từ nào thay thế cho dấu ba chấm trong các từ sau đây?
TRỜI
GIÓ
SẤM
ÁNH SÁNG
LÓE
MẶT TRỜI

  A - 
TRỜI
  B - 
GIÓ
  C - 
SẤM
  D - 
ÁNH SÁNG
  E - 
LÓE
  F - 
MẶT TRỜI
6-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong 6 hình sau đây?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
7-
Từ nào cần thêm vào 2 dấu chấm hỏi?

  A - 
Chữ P và chữ A
  B - 
Chữ I và chữ E
  C - 
Chữ I và chữ L
  D - 
Chữ A và chữ R
  E - 
Chữ N và chữ C
  F - 
Chữ Y và chữ G
8-
Cho hình:

Tìm hình thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
9-
Cho hình

Hình tiếp theo của chuỗi hình trên là hình nào bên dưới?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
10-

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 162
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 282
Trắc Nghiệm IQ - 38
Trắc Nghiệm IQ - 26
Trắc nghiệm IQ - 16
Trắc Nghiệm IQ - 253
Trắc Nghiệm IQ - 142
Trắc Nghiệm IQ - 93
Trắc Nghiệm IQ - 139
Trắc Nghiệm IQ - 266
Trắc Nghiệm IQ - 180
Trắc Nghiệm IQ - 203
Trắc Nghiệm IQ - 186
Trắc Nghiệm IQ - 175
Trắc Nghiệm IQ - 97
Trắc Nghiệm IQ - 116
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters