WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 85
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:19:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho chuỗi
A D I P ?


  A - 
Y
  B - 
V
  C - 
U
  D - 
W
  E - 
H
  F - 
A
2-
Cho hình

Hình tiếp theo của chuỗi hình trên là hình nao trong các hình dưới đây?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
3-
Cho hình

Chọn hình thích hợp thay cho dấu chấm hỏi trong hình trên

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
4-
Cho chuỗi
C G L R ?

Tìm chữ thay thế cho dấu chấm hỏi?
  A - 
Y
  B - 
U
  C - 
V
  D - 
W
  E - 
K
  F - 
L
  G - 
H
5-
Cho hình

Hãy chọn hai hình tiếp thay thế cho các dấu chấm hỏi trong hình trên (theo thứ tứ từ trái qua phải)

  A - 
A và E
  B - 
D và C
  C - 
B và D
6-
Cho chuỗi hình

Hình tiếp theo của chuỗi hình trên là hình nào dưới đây?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
7-
Cho hình sau

Hình thay thế cho dấu chấm hỏi là hình nào trong các hình sau đây?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
8-
Cho chuỗi hình

Tìm hình thay thế cho dấu chấm hỏi trong hình trên

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
9-
Cho hình

Tìm hình thay thế cho dấu chấm hỏi

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
10-
Cho hình

Hình thay thế cho dấu chấm hỏi sẽ là hình nào?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 273
Trắc Nghiệm IQ - 277
Trắc Nghiệm IQ - 35
Trắc Nghiệm IQ - 178
Trắc Nghiệm IQ - 71
Trắc Nghiệm IQ - 143
Trắc Nghiệm IQ - 259
Trắc Nghiệm IQ - 60
Trắc Nghiệm IQ - 158
Trắc Nghiệm IQ - 276
Trắc Nghiệm IQ - 116
Trắc Nghiệm IQ - 241
Trắc Nghiệm IQ - 251
Trắc Nghiệm IQ - 243
Trắc Nghiệm IQ - 194
Trắc Nghiệm IQ - 267
Trắc Nghiệm IQ - 57
Trắc Nghiệm IQ - 24
Trắc Nghiệm IQ - 191
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters