WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

Traffic & Road Sign Test - 13
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:21:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
This warning sign means?


  A - 
Right curve ahead, truck rollover warning.
  B - 
No trucks allowed.
  C - 
Left curve ahead, truck rollover warning.
  D - 
No U-turns allowed.
2-
This warning sign requires you to?


  A - 
Safely merge to the left.
  B - 
Safely merge to the right.
  C - 
Make a U-turn.
  D - 
Stop because your lane ends.
3-
This warning sign means?


  A - 
Merging traffic from the right.
  B - 
Merging traffic from the left.
  C - 
Just ahead, the road curves left, then right.
  D - 
Just ahead, the road curves right, then left.
4-
This sign means?


  A - 
Heavy machinery is prohibited on this route.
  B - 
Transporting of hazardous material is prohibited.
  C - 
No trucks allowed on this route.
  D - 
Hitchhiking is prohibited on this route.
5-
This warning sign means?


  A - 
No pedestrian crossing.
  B - 
School crossing.
  C - 
No motor vehicles allowed.
  D - 
Pedestrian crossing.
6-
This warning sign means?


  A - 
Trucks ahead or crossing.
  B - 
No motor vehicles.
  C - 
No trucks allowed.
  D - 
Farm machinery ahead.
7-
This warning sign means?


  A - 
Just ahead, the road curves right, then left.
  B - 
Merging traffic from the left.
  C - 
Just ahead, the road curves left, then right.
  D - 
Merging traffic from the right.
8-
This warning sign means?


  A - 
No motor vehicles allowed.
  B - 
Bicycles ahead/crossing.
  C - 
Trucks ahead/crossing.
  D - 
No bicycles allowed.
9-
This sign means?


  A - 
Railroad crossing ahead.
  B - 
You're approaching a four-legged intersection with a divided highway.
  C - 
Wrong way, do not enter.
  D - 
You're approaching a T intersection with a divided highway.
10-
This warning sign means?


  A - 
Keep off the shoulder.
  B - 
The shoulder ends ahead.
  C - 
The shoulder is lower then the travel lane.
  D - 
The shoulder is higher then the travel lane.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 08
Mock Large Vehicle Theory Test - 05
Traffic & Road Sign Test - 29
Traffic & Road Sign Test - 20
Mock Bike Theory Test - 01
Mock Large Vehicle Theory Test - 01
Mock Large Vehicle Theory Test - 04
Mock Large Vehicle Theory Test - 03
Mock Large Vehicle Theory Test - 02
Mock Car Theory Test - 05
Mock Bike Theory Test - 04
Mock Bike Theory Test - 02
Mock Bike Theory Test - 05
Mock Bike Theory Test - 03
Traffic & Road Sign Test - 25
Traffic & Road Sign Test - 22
Traffic & Road Sign Test - 23
Traffic & Road Sign Test - 26
Traffic & Road Sign Test - 28
Traffic & Road Sign Test - 27
Đề Xuất
Mock Large Vehicle Theory Test - 04
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 07
Trắc Nghiệm Thi Giấy Phép Lái Xe Loại C - 04
Mock Large Vehicle Theory Test - 05
Traffic Test - 01
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 02
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 08
Traffic & Road Sign Test - 06
Mock Bike Theory Test - 05
Traffic & Road Sign Test - 05
Traffic Test - 03
Mock Bike Theory Test - 04
Traffic & Road Sign Test - 25
Traffic & Road Sign Test - 29
Traffic & Road Sign Test - 21
Traffic & Road Sign Test - 11
Traffic & Road Sign Test - 09
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 05
Mock Bike Theory Test - 03
Trắc Nghiệm Thi Giấy Phép Lái Xe Loại C - 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters