Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Basic English Test 81
Choose the word or phrase that best completes the blank in each sentence. Chọn từ hoặc nhóm từ thích hợp nhất cho chỗ trống trong mỗi câu.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:59:28 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
There are two ________ in the bag.
  A - 
torch
  B - 
torchs
  C - 
torches
  D - 
torchies
2-
Whenever we meet, we stop ________.
  A - 
talking
  B - 
talk
  C - 
to talk
  D - 
to talking
3-
Did you enjoy the film strip?
Yes, it was very ________ .
  A - 
informing
  B - 
informative
  C - 
informed
  D - 
information
4-
The next ________ of the school play will be on Monday at 5.30pm.
  A - 
drama
  B - 
exposition
  C - 
performance
  D - 
exhibition
5-
Frank has worked in Paris for three years and speaks French ________.
  A - 
very by well now
  B - 
by well very now
  C - 
very well by now
  D - 
by very well now
6-
Mr Johns has ________ painting since he retired.
  A - 
taken up
  B - 
taken of
  C - 
taken over
  D - 
taken down
7-
I suggested ________ to the party.
  A - 
him in going
  B - 
to make him go
  C - 
him to go
  D - 
that he should go
8-
Cathy ________ head-mistress of the school yesterday.
  A - 
is made
  B - 
is being made
  C - 
_
  D - 
had made
9-
When students are sixteen, they can ________ school if they wish.
  A - 
escape
  B - 
go out of
  C - 
leave
  D - 
put away
10-
Have you ever heard this song ________ in Thailand?
  A - 
singing
  B - 
sing
  C - 
sung
  D - 
sang
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Easy English Test ( Lesson 1)
Easy English Test ( Lesson 2)
Basic English Business - Test 03
Basic English Business - Test 10
Basic English Test 158
Basic English Test 157
Basic English Test 161
Basic English Business - Test 09
Basic English Business - Test 05
Basic English Business - Test 04
Basic English Business - Test 06
Basic English Business - Test 07
Basic English Business - Test 08
Basic English Test 159
Basic English Business - Test 01
Basic English Test 56
Elementary Vocabulary Test 10
Basic English Business - Test 02
Preposition - Lesson 30
Elementary Vocabulary Test 09
Đề Xuất
Preposition - Lesson 09
Basic English Test 21
Preposition - Lesson 17
Preposition - Lesson 25
Basic English Test 30
Basic English Test 27
Basic English Test 10
Preposition - Lesson 29
Basic English Test 65
Basic English Test 113
Grammar Easy -Lesson 6
Basic English Test 12
Basic English Test 128
Preposition - Lesson 22
Basic English Test 117
Elementary Vocabulary Test 14
Preposition - Lesson 23
Basic English Test 31
Basic English Test 144
Basic English Test 167
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters