Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Basic English Business - Test 02
Choose the one word or phrase that best completes the sentence and fill in the appropriate answer above.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:44:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Customer: Have you had a chance to ......... at my car yet?
  A - 
see
  B - 
examine
  C - 
view
  D - 
look
2-
Mechanic: Yes, we've given it a ......... examination.
  A - 
complete
  B - 
utter
  C - 
absolute
  D - 
actual
3-
Customer: And what do you think is ......... with it?
  A - 
incorrect
  B - 
wrong
  C - 
false
  D - 
faulty
4-
Mechanic: That's a ......... of a difficult answer to give in a few words.
  A - 
part
  B - 
lot
  C - 
bit
  D - 
section
5-
Customer: Well, just give me the ......... picture.
  A - 
casual
  B - 
general
  C - 
uncertain
  D - 
simple
6-
Mechanic: To start ......... It's losing a lot of oil.
  A - 
at
  B - 
for
  C - 
in
  D - 
with
7-
Customer: I see. Anything .........?
  A - 
else
  B - 
ever
  C - 
over
  D - 
indeed
8-
Mechanic: Well, there's a lot more. I mean the petrol tank has a ......... in it.
  A - 
gap
  B - 
hole
  C - 
space
  D - 
opening
9-
Customer: Why don't you tell me the .......... What should I do?
  A - 
picture
  B - 
scene
  C - 
truth
  D - 
rightness
10-
Mechanic: Okay - I'll come straight to the .........- buy a new car!
  A - 
angle
  B - 
conclusion
  C - 
end
  D - 
point
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Easy English Test ( Lesson 1)
Easy English Test ( Lesson 2)
Basic English Business - Test 03
Basic English Business - Test 10
Basic English Test 158
Basic English Test 157
Basic English Test 161
Basic English Business - Test 09
Basic English Business - Test 05
Basic English Business - Test 04
Basic English Business - Test 06
Basic English Business - Test 07
Basic English Business - Test 08
Basic English Test 159
Basic English Business - Test 01
Basic English Test 56
Basic English Business - Test 02
Elementary Vocabulary Test 10
Preposition - Lesson 30
Elementary Vocabulary Test 09
Đề Xuất
Preposition - Lesson 17
Basic English Test 07
Elementary Vocabulary Test 09
Preposition - Lesson 10
Basic English Test 46
Basic English Test 151
Basic English Test 149
Basic English Test 19
Basic English Test 72
Grammar Easy -Lesson 1
Basic English Test 26
Basic English Test 52
Basic English Test 163
Preposition - Lesson 20
Basic English Test 171
Basic English Test 124
Basic English Test 152
Elementary Grammar and Structure Test 16
Basic English Test 123
Basic English Test 126
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters