Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Basic English Business - Test 07
Choose the one word or phrase that best completes the sentence and fill in the appropriate answer above.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:42:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Do you know ......... time it is?
  A - 
which
  B - 
when
  C - 
what
  D - 
how
2-
No, I have ......... idea.
  A - 
any
  B - 
no
  C - 
not
  D - 
some
3-
It's time you got ..........
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
over
  D - 
up
4-
I don't believe you. You can't be ..........
  A - 
right
  B - 
accurate
  C - 
precise
  D - 
definite
5-
I'm telling that you must ......... up or ...
  A - 
haste
  B - 
hasten
  C - 
hurry
  D - 
quick
6-
Or what? ......... on, tell me.
  A - 
Get
  B - 
Come
  C - 
Take
  D - 
Put
7-
Simply that you're going to be ......... for work.
  A - 
late
  B - 
later
  C - 
lately
  D - 
latest
8-
I think there's something you've ..........
  A - 
forgiven
  B - 
forbidden
  C - 
forsaken
  D - 
forgotten
9-
Now, it's your ......... to tell me.
  A - 
bend
  B - 
turn
  C - 
corner
  D - 
curve
10-
Remember that there's no work today ......... it's Sunday.
  A - 
for
  B - 
while
  C - 
because
  D - 
however
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Easy English Test ( Lesson 1)
Easy English Test ( Lesson 2)
Basic English Business - Test 03
Basic English Business - Test 10
Basic English Test 158
Basic English Test 157
Basic English Test 161
Basic English Business - Test 09
Basic English Business - Test 05
Basic English Business - Test 04
Basic English Business - Test 06
Basic English Business - Test 07
Basic English Business - Test 08
Basic English Test 159
Basic English Business - Test 01
Basic English Test 56
Elementary Vocabulary Test 10
Basic English Business - Test 02
Preposition - Lesson 30
Elementary Vocabulary Test 09
Đề Xuất
Elementary Vocabulary Test 13
Basic English Test 38
Easy English Test ( Lesson 1)
Elementary Vocabulary Test 19
Basic English Test 48
Elementary Vocabulary Test 18
Basic English Business - Test 04
Basic English Test 116
Preposition - Lesson 03
Basic English Test 73
Preposition - Lesson 18
Preposition - Lesson 16
Basic English Test 16
Basic English Test 162
Basic English Test 84
Basic English Test 142
Basic English Test 47
Basic English Test 168
Basic English Test 106
Basic English Test 85
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters