Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Easy English Test ( Lesson 1)
Choose the word or phrase that best completes the blank in each sentence. Chọn từ hoặc nhóm từ thích hợp nhất cho chỗ trống trong mỗi câu.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:54:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Don't forget ________ the door before going to bed.
  A - 
locking
  B - 
to lock
  C - 
lock
  D - 
locked
2-
You are expected _________ te safety regulation of the college.
  A - 
know
  B - 
knowing
  C - 
to know
  D - 
known
3-
If I followed his advice, I ________ a fool.
  A - 
will be
  B - 
be
  C - 
been
  D - 
would be
4-
He describes the accident as if he _______ it himself
  A - 
see
  B - 
saw
  C - 
has seen
  D - 
seen
5-
He left us 3 hours ago. By now he must ________ at home.
  A - 
have been
  B - 
has been
  C - 
been
  D - 
be
6-
She would do this test easily if she ________ more.
  A - 
been practised
  B - 
practise
  C - 
practised
  D - 
be practised
7-
Oh ! There is much remains _______
  A - 
to be done
  B - 
do
  C - 
done
  D - 
to do
8-
He was so angry that nobody dared _______.
  A - 
to come
  B - 
come
  C - 
came
  D - 
be came
9-
It seemed that a lot of things which we can do now couldn't __________ ahundred year ago.
  A - 
do
  B - 
done
  C - 
be done
  D - 
did
10-
If we had checked the petrol before we started, we ________ here.
  A - 
wouldn't stop
  B - 
would stop
  C - 
wouldn't have stopped
  D - 
wouldn't has stopped
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Easy English Test ( Lesson 1)
Easy English Test ( Lesson 2)
Basic English Business - Test 03
Basic English Business - Test 10
Basic English Test 158
Basic English Test 157
Basic English Test 161
Basic English Business - Test 09
Basic English Business - Test 05
Basic English Business - Test 04
Basic English Business - Test 06
Basic English Business - Test 07
Basic English Business - Test 08
Basic English Test 159
Basic English Business - Test 01
Basic English Test 56
Elementary Vocabulary Test 10
Basic English Business - Test 02
Preposition - Lesson 30
Elementary Vocabulary Test 09
Đề Xuất
Basic English Test 44
Basic English Test 05
Elementary Vocabulary Test 15
Basic English Test 74
Basic English Test 46
Basic English Test 21
Basic English Test 148
Elementary Vocabulary Test 12
Preposition - Lesson 10
Preposition - Lesson 22
Basic English Test 158
Basic English Test 109
Basic English Test 85
Basic English Business - Test 06
Elementary Grammar and Structure Test 17
Preposition - Lesson 25
Basic English Test 159
Easy English Test ( Lesson 1)
Basic English Test 142
Basic English Test 130
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters