Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Basic English Test 56
Choose the word or phrase that best completes the blank in each sentence. Chọn từ hoặc nhóm từ thích hợp nhất cho chỗ trống trong mỗi câu.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:05:00 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He's ________ intelligent than his sister.
  A - 
lesser
  B - 
much less
  C - 
much fewer
  D - 
not so
2-
I ________.
  A - 
always leave early half an hour
  B - 
always leave half an hour early
  C - 
leave always half an hour early
  D - 
leave always early half an hour
3-
________ of my friends can speak French very well.
  A - 
No one
  B - 
Nobody
  C - 
No
  D - 
None
4-
They went ________ ship from Liverpool to Dublin.
  A - 
by
  B - 
on
  C - 
with
  D - 
in
5-
He ________ like table tennis at all.
  A - 
has
  B - 
hasn't
  C - 
don't
  D - 
doesn't
6-
Stop ________ such a terrible noise, please!
  A - 
to make
  B - 
make
  C - 
making
  D - 
made
7-
This man has dark ________.
  A - 
heads
  B - 
head
  C - 
hairs
  D - 
hair
8-
He is sitting at his ________.
  A - 
chair
  B - 
desk
  C - 
office
  D - 
room
9-
Shall I take you to the station? = ________
  A - 
Would you like me to take you to the station?
  B - 
Must I take you?
  C - 
Will it be necessary to take you there?
  D - 
Did I take you before?
10-
They should talk more slowly. = ________
  A - 
They talk too quickly.
  B - 
They would like to talk more slowly.
  C - 
They might have slower talks.
  D - 
Talking is not fast
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Easy English Test ( Lesson 1)
Easy English Test ( Lesson 2)
Basic English Business - Test 03
Basic English Business - Test 10
Basic English Test 158
Basic English Test 157
Basic English Test 161
Basic English Business - Test 09
Basic English Business - Test 05
Basic English Business - Test 04
Basic English Business - Test 06
Basic English Business - Test 07
Basic English Business - Test 08
Basic English Test 159
Basic English Business - Test 01
Basic English Test 56
Elementary Vocabulary Test 10
Basic English Business - Test 02
Preposition - Lesson 30
Elementary Vocabulary Test 09
Đề Xuất
Preposition - Lesson 03
Basic English Test 11
Basic English Test 52
Basic English Test 92
Basic English Test 101
Basic English Business - Test 05
Elementary Grammar and Structure Test 10
Basic English Test 165
Basic English Test 37
Easy English Test ( Lesson 1)
Basic English Test 04
Basic English Business - Test 01
Basic English Test 150
Basic English Test 83
Basic English Test 78
Preposition - Lesson 20
Basic English Test 34
Easy English Test ( Lesson 2)
Basic English Business - Test 04
Elementary Vocabulary Test 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters