Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Basic English Test 130
Choose the word or phrase that best completes the blank in each sentence. Chọn từ hoặc nhóm từ thích hợp nhất cho chỗ trống trong mỗi câu.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:15:22 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
This bread is stale. Why don't you ________ it away?
  A - 
do
  B - 
put
  C - 
throw
  D - 
have
2-
If you come, ________ your friends with you.
  A - 
bring
  B - 
take
  C - 
fetch
  D - 
lift
3-
Give ________ some money.
  A - 
for them
  B - 
them
  C - 
to them
  D - 
they
4-
The children have gone ________.
  A - 
for shopping
  B - 
to shop
  C - 
to make shopping
  D - 
shopping
5-
My father's very happy ________ my exam results.
  A - 
for
  B - 
about
  C - 
by
  D - 
on
6-
It's Susan's book. It's ________.
  A - 
his
  B - 
hers
  C - 
she
  D - 
mine
7-
Bob ________ Susan to dinner at least three times this week.
  A - 
is taking
  B - 
takes
  C - 
take
  D - 
has taken
8-
________ is your birthday?
  A - 
when
  B - 
whose
  C - 
why
  D - 
how's
9-
He took ________ cheese.
  A - 
all of
  B - 
all
  C - 
the all
  D - 
all of the
10-
I have got two brothers. ________ names are Antony and Steven.
  A - 
They
  B - 
There
  C - 
Their
  D - 
His
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Easy English Test ( Lesson 1)
Easy English Test ( Lesson 2)
Basic English Business - Test 03
Basic English Business - Test 10
Basic English Test 158
Basic English Test 157
Basic English Test 161
Basic English Business - Test 09
Basic English Business - Test 05
Basic English Business - Test 04
Basic English Business - Test 06
Basic English Business - Test 07
Basic English Business - Test 08
Basic English Test 159
Basic English Business - Test 01
Basic English Test 56
Elementary Vocabulary Test 10
Basic English Business - Test 02
Preposition - Lesson 30
Elementary Vocabulary Test 09
Đề Xuất
Elementary Vocabulary Test 10
Basic English Test 113
Easy English Test ( Lesson 2)
Elementary Vocabulary Test 09
Elementary Grammar and Structure Test 12
Basic English Test 158
Basic English Test 60
Preposition - Lesson 26
Basic English Test 32
Basic English Test 168
Basic English Test 135
Basic English Test 72
Basic English Test 52
Preposition - Lesson 14
Basic English Test 96
Basic English Test 30
Basic English Test 10
Elementary Grammar and Structure Test 14
Basic English Test 104
Preposition - Lesson 27
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters