Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Basic English Test 165
Choose the word or phrase that best completes the blank in each sentence. Chọn từ hoặc nhóm từ thích hợp nhất cho chỗ trống trong mỗi câu.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:26:35 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
More ............. , can he be depended on?
  A - 
importance
  B - 
important
  C - 
importantly
  D - 
import
2-
In this course, students receive ............. in basic engineering.
  A - 
instruct
  B - 
instructive
  C - 
instructions
  D - 
instructively
3-
Big men aren't ................. strong men .
  A - 
need
  B - 
necessary
  C - 
necessarily
  D - 
necessity
4-
His long ............ made us bored and sleepy.
  A - 
speak
  B - 
speaker
  C - 
speaking
  D - 
speaks
5-
I would rather you ............ me at work.
  A - 
don't phone
  B - 
didn't phone
  C - 
haven't phoned
  D - 
not phone
6-
The English course ........ by the end of 2009.
  A - 
will end
  B - 
would be ended
  C - 
wouldn't have ended
  D - 
will have ended
7-
It is essential that he ................ . His illness seems worse.
  A - 
need operating
  B - 
need to operate
  C - 
needs to operate
  D - 
needed operating
8-
It is no use ............. about pollution in big cities.
  A - 
to complain
  B - 
complain
  C - 
complaining
  D - 
complained
9-
........... stamps is my hobby.
  A - 
Collect
  B - 
Collecting
  C - 
Collected
  D - 
a and c correct
10-
My father taught ................. skeptical of claims made by advertisers.
  A - 
me to be
  B - 
to be
  C - 
my being
  D - 
for me to be
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Easy English Test ( Lesson 1)
Easy English Test ( Lesson 2)
Basic English Business - Test 03
Basic English Business - Test 10
Basic English Test 158
Basic English Test 157
Basic English Test 161
Basic English Business - Test 09
Basic English Business - Test 05
Basic English Business - Test 04
Basic English Business - Test 06
Basic English Business - Test 07
Basic English Business - Test 08
Basic English Test 159
Basic English Business - Test 01
Basic English Test 56
Elementary Vocabulary Test 10
Basic English Business - Test 02
Preposition - Lesson 30
Elementary Vocabulary Test 09
Đề Xuất
Grammar Easy -Lesson 2
Basic English Test 98
Preposition - Lesson 06
Basic English Test 57
Basic English Test 15
Basic English Test 46
Basic English Test 66
Basic English Test 52
Easy English Test ( Lesson 1)
Basic English Test 16
Basic English Test 120
Basic English Test 21
Basic English Test 31
Preposition - Lesson 21
Grammar Easy -Lesson 5
Basic English Business - Test 01
Preposition - Lesson 03
Basic English Test 81
Elementary Grammar and Structure Test 15
Elementary Vocabulary Test 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters