WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Grammar For Grade 12 - Test 28 - Prepositions
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:24:06 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Has anybody ever accused you ___ something you did do?
  A - 
with
  B - 
for
  C - 
of
  D - 
by
2-
When was the last time you were really angry or annoyed ___ someone?
  A - 
with
  B - 
for
  C - 
to
  D - 
from
3-
What is your worst habit according ___ your best friend?
  A - 
at
  B - 
to
  C - 
after
  D - 
from
4-
What kind of work do you think you will apply ___ in the future?
  A - 
for
  B - 
to
  C - 
among
  D - 
again
5-
Are you afraid ___ any insects or animals?
  A - 
of
  B - 
to
  C - 
from
  D - 
against
6-
Have you ever asked ___ the manager in a hotel, shop or restaurant?
  A - 
to
  B - 
from
  C - 
for
  D - 
within
7-
What is your attitude ___ smoking in public places?
  A - 
of
  B - 
for
  C - 
towards
  D - 
in
8-
Are you able ___ drive a car?
  A - 
for
  B - 
with
  C - 
from
  D - 
to
9-
Are you accustomed ___ taking your shoes off when you go into a house?
  A - 
with
  B - 
from
  C - 
by
  D - 
to
10-
Have you ever apologised ___ something you did or said?
  A - 
on
  B - 
from
  C - 
to
  D - 
for
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 12 - Test 172
English 12 - Test 154
Challenges for School Children - Lesson 283
Grammar For Grade 12 - Test 58 - Reported Speech
English 12 - Test 187
Multiple Choice Cloze - Lesson 171
Multiple Choice Cloze - Lesson 175
Incomplete Sentences - Lesson 151
English 12 - Test 189
Grammar For Grade 12 - Test 57 - Reported Speech
Grammar For Grade 12 - Test 60 - Reported Speech
The Best Shopping Street - Lesson 282
Student’s Part-Time Job - Lesson 294
Grammar For Grade 12 - Test 59 - Reported Speech
Grammar For Grade 12 - Test 55 - Reported Speech
English 12 - Test 272
Multiple Choice Cloze - Lesson 173
Disney’s Mickey Mouse - Lesson 288
English 12 - Test 119
English 12 - Test 62
Đề Xuất
Pronunciation - lesson 26
Good For TUTAI3 - Lesson 338
Good For TUTAI3 - Lesson 365
Grammar For Grade 12 - Test 22 - Phrasal Verbs
Jim''s Weekend - Lesson 209
English 12 - Test 360
English 12 - Test 01
A Newspaper - Lesson 244
Meaning from Context - Lesson 108
English 12 - Test 339
English 12 - Test 309
English 12 - Test 349
Custom - Lesson 277
Pronunciation - lesson 37
English 12 - Test 319
English 12 - Test 155
Grammar For Grade 12 - Test 03 - Conditional Sentences
Correct Sentence - Lesson 75
English 12 - Test 144
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters