Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
661 bài trong 67 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 lắc vào nước cho phản ứng hoàn toàn thu được 200ml dung dịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,5mol/lit. Thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp lần lượt là
A. 37,8% và 62,2%
B. 37% và 63%
C. 35,8% và 64,2%
D. kết quả khác

Demo

Có 3 kim loại Ba, Al, Ag. Nếu chỉ dùng duy nhất dung dịch H2SO4 loãng thì có thể nhận biết được những kim loại nào?
A. Ba
B. Ba, Ag
C. Ba, Al, Ag
D. Không xác định được

Demo

Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H9O2N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nhẹ được muối Y và khí Z làm xanh giấy quỳ ướt. Cho Y tác dụng với NaOH rắn, nung nóng được CH4. X có công thức cấu tạo nào sau đây?
A. C2H5-COONH4
B. CH3-COONH4
C. CH3-COO- NH3CH3
D. B và C đúng

Demo

Một hợp chất X có công thức phân tử C3H7O2N. X phản ứng với dung dịch brom, tác dụng với dung dịch NaOH và HCl. X có công thức cấu tạo nào sau đây?
A. H2N-CH2-CH2-COOH
B. CH2=CH-COONH4
C. H2N-CH(CH3)-COOH
D. A,B,C đều sai

Demo

Xét các loại hợp chất hữu cơ mạch hở sau:
(1) ancol no đơn chức
(2) anđehit no đơn chức
(3) ancol không no đơn chức có một nối đôi
(4) anđehit không no đơn chức có một nối đôi
Ứng với công thức tổng quát là CnH2nO chỉ có hai chất sau:
A. (1) và (2)
B. (2) và (3)
C. (3) và (4)
D. (1) và (4)

Demo

Nung 44 gam hỗn hợp X gồm Cu và Cu(NO3)2 trong bình kín cho đến khi muối nitrat bị nhiệt phân hoàn toàn thu được chất rắn Y. Y phản ứng vừa đủ với 600 ml dung dịch H2SO4 0,5 M (Y tan hết). Khối lượng Cu và Cu(NO3)2 có trong hỗn hợp X là? ( Cu = 64, N = 14, O = 16, S = 32, H = 1)

Demo

Chất hữu cơ (A) chứa C, H, O. Biết rằng (A) tác dụng được với dung dịch NaOH, cô cạn được chất rắn (B) và hỗn hợp hơi (C), từ (C) chưng cất được (D), (D) tham gia phản ứng tráng gương cho sản phẩm (E), (E) tác dụng với NaOH lại thu được (B). Công thức cấu tạo của (A) là?

Demo

Trong số các phát biểu sau:
1) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì nhân benzen hút electron của nhóm -OH bằng hiệu ứng liên hợp, trong khi nhóm -C2H5 lại đẩy electron vào nhóm -OH.
2) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol và được minh hoạ bằng phản ứng phenol tác dụng với dung dịch NaOH, còn C2H5OH thì không.
3) Tính axit của phenol yếu hơn axit cacbonic, vì sục CO2 vào dung dịch C6H5ONa ta sẽ được C6H5OH .
4) Phenol trong nước cho môi trường axit, làm quỳ tím hoá đỏ.
Các phát biểu đún

Demo

Hoà tan 0,54 gam Al trong 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch A. Thêm V lít dung dịch NaOH 0,1 M cho đến khi kết tủa tan trở lại một phần. Nung kết tủa thu được đến khối lượng không đổi ta được chất rắn nặng 0,51 gam. ( Al = 27, Na = 23, O = 16, S = 32, H = 1) V có giá trị là?

Demo

Cho m gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 thì nồng độ của Cu2+ còn lại trong dung dịch bằng 1/2 nồng độ của Cu2+ ban đầu và thu được một chất rắn A có khối lượng bằng m + 0,16 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Fe và nồng độ ( mol/l ) ban đầu của Cu(NO3)2 là?

      2    3    4    5   ...  67    Right  
Xem Nhiều nhất
Hóa Đại Cương - Đề 10
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 488
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 486
Hóa Vô Cơ - Đề 130
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 485
Hóa Vô Cơ - Đề 103
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 493
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 487
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 484
Hóa Vô Cơ - Đề 128
Hóa Đại Cương - Đề 15
Hóa Vô Cơ - Đề 126
Hóa Vô Cơ - Đề 104
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 491
Hóa Đại Cương - Đề 13
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 431
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 489
Hóa Vô Cơ - Đề 127
Hóa Vô Cơ - Đề 123
Hóa Vô Cơ - Đề 125
Đề Xuất
Luyện thi đại học - Đề 7
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 366
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 194
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 401
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 249
Hóa Đại Cương - Đề 02
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 486
Hóa Vô Cơ - Đề 50
Hóa vô cơ - Đề 16
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 482
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 380
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 339
Hóa Vô Cơ - Đề 68
Hóa Vô Cơ - Đề 38
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 259
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 356
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 331
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 457
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 328
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 46
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters