Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
141 bài trong 15 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Để chuyển hoá ankin thành anken ta thực hiện phản ứng cộng H2 trong điều kiện có xúc tác:
A. Ni/to
B. Mn/to
C. Pd/PbCO3
D. Pb/PdCO3

Demo

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm C3H6; C2H4 và C2H2 thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Nếu hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp trên, rồi đốt cháy hết hỗn hợp thu được V(ml) CO2 (đktc). Giá trị của V?
A. 22,4
B. 22400
C. 44,80
D. 33600

Demo

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm buta-1,3-đien và isopren thu được 0,9 mol CO2 và 12,6g nước. Giá trị của m bằng:
A. 12,1g
B. 12,2g
C. 12,3g
D. 12,4g

Demo

Đivinyl tác dụng cộng HBr theo tỉ lệ mol 1:1, ở 40oC tạo ra sản phẩm chính là:
A. 3-brôm-but-1-en
B. 3-brôm-but-2-en
C. 1-brôm-but-2-en
D. 2-brôm-but-3-en

Demo

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon A thu được CO2 và nước có tỉ lệ về khối lượng là: 22:9. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A rồi dẫn toàn bộ hỗn hợp qua bình đựng nước vôi trong có dư thu đươc 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của A là:
A. C4H8
B. C5H10
C. C6H12
D. C7H14

Demo

Trộn 400 ml hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và N2 với 900 cm3 oxi (dư), đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu được 1300 cm3 hỗn hợp khí và hơi. Nếu dẫn hỗn hợp qua CaCl2 còn lại 900 cm3, cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư còn lại 500 cm3. Công thức phân tử của X là:
A. C2H2
B. C3H6
C. C2H6
D. C2H4

Demo

A và B là 2 anken ở thể khí được trộn theo tỉ lệ thể tích 1:1 thì 8,4g hh cộng vừa đủ 32g brom. Nếu A và B được trộn theo tỉ lệ 1:1 về khối lượng thì 5,6g hh cộng vừa đủ 0,3g hiđro. Công thức phân tử của A, B lần lượt là:
A. C2H4, C4H8
B. C2H4, C3H6
C. C3H6, C4H8
D. C4H8, C5H10.

Demo

Đốt cháy hoàn toàn 1 lít khí hiđrocacbon X cần 4,5 lít oxi, sinh ra 3 lít CO2 (cùng điều kiện). X có thể làm mất màu dung dịch KMnO4. Vậy X là:
A. propan.
B. propen.
C. propin.
D. propa-đien.

Demo

Hỗn hợp gồm propen và B(C4H8) tác dụng với HBr, đun nóng tạo ra hỗn hợp có 3 sản phẩm. Vậy B là :
A. but-1-en
B. but-2-en
C. α-butilen
D. i-butilen

Demo

Sản phẩm trùng hợp propen là:
A. -[CH2-CH(CH3)]n-
B. -n(CH2-CH(CH3))-
C. -(CH2-CH(CH3))n-
D. -n[CH2-CH(CH3)]-

      2    3    4    5   ...  15    Right  
Xem Nhiều nhất
Hiđrocacbon không no - Đề 13
Hiđrocacbon No - Đề 05
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 05
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 16
Axit Nitric Và Muối Nitrat - Đề 01
Hiđrocacbon không no - Đề 15
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 04
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 11
Nito - Photpho - Đề 04
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 12
Hiđrocacbon thơm - Đề 06
Phản Ứng Trao Đổi Ion - Đề 02
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 14
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 08
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 18
Hiđrocacbon không no - Đề 29
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 01
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 09
Hiđrocacbon - Đề 02
Hiđrocacbon không no - Đề 11
Đề Xuất
Hiđrocacbon không no - Đề 04
Hiđrocacbon - Đề 08
Hiđrocacbon - Đề 06
Chất Chỉ Thị Axit - Bazo - Đề 04
Chất Chỉ Thị Axit - Bazo - Đề 01
Nito - Photpho - Đề 04
Hiđrocacbon thơm - Đề 04
Nito - Đề 01
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 07
Đại cương hóa hữu cơ - Đề 03
Nito - Đề 02
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 13
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 11
Hiđrocacbon không no - Đề 13
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 12
Hiđrocacbon không no - Đề 07
Hiđrocacbon không no - Đề 15
Hạt Nhân Nguyên Tử - Bài 02
Hiđrocacbon thơm - Đề 01
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 14
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters