Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Hiđrocacbon không no - Đề 29
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:20:20 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Để chuyển hoá ankin thành anken ta thực hiện phản ứng cộng H2 trong điều kiện có xúc tác:
  A - 
Ni/to
  B - 
Mn/to
  C - 
Pd/PbCO3
  D - 
Pb/PdCO3
2-
Phản ứng ankin + dd Brom xảy ra 2 giai đoạn, muốn phản ứng dừng lại ở giai đoạn 1, ta phải tiến hành phản ứng ở nhiệt độ:
  A - 
thấp
  B - 
trung bình
  C - 
cao
  D - 
rất cao
3-
Để chuyển hoá ankin thành ankan ta thực hiện phản ứng cộng H2 trong điều kiện có xúc tác:
  A - 
Ni/to
  B - 
Mn/to
  C - 
Pd/PbCO3
  D - 
Pb/PdCO3
4-
Dietylaxetilen tác dụng với nước brom ở nhiệt độ thấp tạo ra sản phẩm:
  A - 
3,3,4,4-tetrabromhexan
  B - 
3,4-đibromhex-3-en
  C - 
3,4-đibromhex-2-en
  D - 
3,3,4,4-tetrabromheptan
5-
Cho but-2-in tác dụng với nước brom dư ta thu được sản phẩm là:
  A - 
2,3-đibrombut-2-in
  B - 
2,3-đibrombut-2-in
  C - 
1,2,3,4-tetrabrombutan
  D - 
2,2,3,3-tetrabrombutan
6-
Cho axetilen tác dụng với HCl trong điều kiện có xúc tác HgCl2 ở 150-200oC,ta thu được sản phẩm cộng là:
  A - 
vinylclorua
  B - 
etylclorua
  C - 
1,2-đicloetan
  D - 
1,1-đicloetan
7-
Cho axetilen tác dụng với HCl trong điều kiện không có xúc tác, ta thu được sản phẩm cộng là:
  A - 
vinylclorua
  B - 
etylclorua
  C - 
1,2-đicloetan
  D - 
1,1-đicloetan
8-
Phản ứng cộng nước vào propin trong điều kiện có xúc tác HgSO4/H2SO4 ở 80oC tạo ra sản phẩm:
  A - 
CH3CH2CHO
  B - 
CH3COCH3
  C - 
CH3-C(OH)=CH2
  D - 
CH3-CH=CH2-OH
9-
Cho axetilen tác dụng với H2O → A. Vậy cấu tạo của A:
  A - 
CH3CHO
  B - 
CH2=CH-OH
  C - 
CH3CH2OH
  D - 
CH3COOH
10-
CH3-C≡C-CH3 cộng nước (HgSO4/H2SO4 /80oC) tạo ra sản phẩm:
  A - 
CH3-CH=C(OH)-CH3
  B - 
CH3CH2CH2CHO
  C - 
CH3-CO-CH2CH3
  D - 
CH2=CH-CH2-CH2-OH
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hiđrocacbon không no - Đề 13
Hiđrocacbon No - Đề 05
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 05
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 16
Axit Nitric Và Muối Nitrat - Đề 01
Hiđrocacbon không no - Đề 15
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 04
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 11
Nito - Photpho - Đề 04
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 12
Hiđrocacbon thơm - Đề 06
Phản Ứng Trao Đổi Ion - Đề 02
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 14
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 08
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 18
Hiđrocacbon không no - Đề 29
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 01
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 09
Hiđrocacbon - Đề 02
Hiđrocacbon không no - Đề 11
Đề Xuất
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 01
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 06
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 17
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 15
Nito - Đề 02
Đại cương hóa hữu cơ - Đề 09
Chất Chỉ Thị Axit - Bazo - Đề 02
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 12
Hạt Nhân Nguyên Tử - Bài 02
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 09
Hiđrocacbon No - Đề 04
Chất Chỉ Thị Axit - Bazo - Đề 04
Hiđrocacbon No - Đề 07
Hiđrocacbon No - Đề 05
Hiđrocacbon không no - Đề 05
Axit,Bazo và Muối - Đề 04
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 09
Hiđrocacbon không no - Đề 23
Hiđrocacbon thơm - Đề 02
Đại cương hóa hữu cơ - Đề 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters