Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
540 bài trong 54 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Cho bản mã y = 126 khóa riêng là p = 7, q = 23, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 12 B) 26 C) 42 D) 62 Cho bản rõ x = 29 khóa công khai n = 161, e = 13. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 6 B) 36 C) 63 D) 129 Cho bản mã y = 36 khóa riêng là p = 7, q = 23, e = 13. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 9 B) 19 C) 29 D) 92....

Demo

Cho bản mã y = 46 khóa riêng là p = 17, q = 23, e = 3. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 20 B) 23 C) 36 D) 67 Cho bản rõ x = 14 khóa công khai n = 51, e = 5. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 9 B) 20 C) 29 D) 48 Cho bản mã y = 29 khóa riêng là p = 17, q = 3, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?....

Demo

Cho bản mã y = 25 khóa riêng là p = 5, q = 53, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 25 B) 30 C) 40 D) 65 Cho bản rõ x = 42 khóa công khai n = 371, e = 5. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 12 B) 129 C) 175 D) 292 Cho bản mã y = 175 khóa riêng là p = 7, q = 53, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?....

Demo

Cho bản mã y = 30 khóa riêng là p = 7, q = 37, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 15 B) 25 C) 30D) 45 Cho bản rõ x = 22 khóa công khai n = 259, e = 5. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 22 B) 45 C) 50 D) 60 Cho bản mã y = 50 khóa riêng là p = 7, q = 37, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?....

Demo

Cho bản mã y = 61 khóa riêng là p = 7, q = 23, e = 7. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 12 B) 19 C) 29 D) 35 Cho bản rõ x = 8 khóa công khai n = 287, e = 77. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 8 B) 162 C) 150 D) 155 Cho bản mã y = 162 khóa riêng là p = 7, q = 41, e = 77. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?....

Demo

Cho bản mã y = 38 khóa riêng là p = 3, q = 29, e = 11. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 25 B) 35 C) 34 D) 55.... Cho bản rõ x = 12 khóa công khai n = 403, e = 7. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 207 B) 272 C) 282 D) 348 Cho bản mã y = 272 khóa riêng là p = 13, q = 31, e = 7. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?.....

Demo

Cho bản mã y = 52 khóa riêng là p = 7, q = 23, e = 35. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 10 B) 12 C) 45 D) 52 Cho bản rõ x = 18 khóa công khai n = 143, e = 7. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?A) 48 B) 138 C) 142 D) 154 Cho bản mã y = 138 khóa riêng là p = 11, q = 13, e = 7. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?....

Demo

Cho bản mã y = 51 khóa riêng là p = 3, q = 19, e = 25. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 12 B) 15 C) 20 D) 35 Cho bản rõ x = 9 khóa công khai n = 95, e = 7. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 2 B) 4 C) 14 D) 26 Cho bản mã y = 4 khóa riêng là p = 5, q = 19, e = 7. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?....

Demo

Cho bản mã y = 24 khóa riêng là p = 3, q = 13, e = 7. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 7 B) 12 C) 15 D) 24 Cho bản rõ x = 7 khóa công khai n = 91, e = 7. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 7 B) 15 C) 84 D) 93 Cho bản mã y = 84 khóa riêng là p = 7, q = 13, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?.....

Demo

Cho bản rõ x = 11 khóa công khai n = 21, e = 5. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 2 B) 11 C) 25D) 60 Cho bản mã y = 15 khóa riêng là p = 3, q = 7, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 5 B) 7 C) 15 D) 25 Cho bản rõ x = 15 khóa công khai n = 21, e = 5. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?....

      2    3    4    5   ...  54    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 11
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 10
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 25
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 04
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 15
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 29
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 07
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 27
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 13
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 14
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 20
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 12
Trắc nghiệm Quản Trị Mạng - Bài 07
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 09
Trắc Nghiệm Bảo Trì Hệ Thống - Bài 01
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 39
Trắc nghiệm Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Bài 03
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 02
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Thông Tin Di Động - Bài 13
Trắc Nghiệm Bảo Trì Hệ Thống - Bài 20
Trắc Nghiệm Thông Tin Di Động - Bài 19
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 55
Cơ Sở Điều Khiển Tự Động - Bài 08
Cơ Sở Điều Khiển Tự Động - Bài 19
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 58
CCNA Exam 640 - 802 - Test 23
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 14
Cơ Sở Điều Khiển Tự Động - Bài 05
Cơ Sở Điều Khiển Tự Động - Bài 09
Trắc Nghiệm Thông Tin Di Động - Bài 09
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 03
Trắc nghiệm Windows Server 2008 - Bài 26
CCNA Exam 640-607 - Test 10
Cơ Sở Điều Khiển Tự Động - Bài 16
Trắc nghiệm Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Bài 12
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 68
CCNA Exam 640-607 - Test 52
CCNA Exam 640 - 802 - Test 55
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters