WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
540 bài trong 54 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Cho bản mã y = 126 khóa riêng là p = 7, q = 23, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 12 B) 26 C) 42 D) 62 Cho bản rõ x = 29 khóa công khai n = 161, e = 13. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 6 B) 36 C) 63 D) 129 Cho bản mã y = 36 khóa riêng là p = 7, q = 23, e = 13. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 9 B) 19 C) 29 D) 92....

Demo

Cho bản mã y = 46 khóa riêng là p = 17, q = 23, e = 3. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 20 B) 23 C) 36 D) 67 Cho bản rõ x = 14 khóa công khai n = 51, e = 5. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 9 B) 20 C) 29 D) 48 Cho bản mã y = 29 khóa riêng là p = 17, q = 3, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?....

Demo

Cho bản mã y = 25 khóa riêng là p = 5, q = 53, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 25 B) 30 C) 40 D) 65 Cho bản rõ x = 42 khóa công khai n = 371, e = 5. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 12 B) 129 C) 175 D) 292 Cho bản mã y = 175 khóa riêng là p = 7, q = 53, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?....

Demo

Cho bản mã y = 30 khóa riêng là p = 7, q = 37, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 15 B) 25 C) 30D) 45 Cho bản rõ x = 22 khóa công khai n = 259, e = 5. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 22 B) 45 C) 50 D) 60 Cho bản mã y = 50 khóa riêng là p = 7, q = 37, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?....

Demo

Cho bản mã y = 61 khóa riêng là p = 7, q = 23, e = 7. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 12 B) 19 C) 29 D) 35 Cho bản rõ x = 8 khóa công khai n = 287, e = 77. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 8 B) 162 C) 150 D) 155 Cho bản mã y = 162 khóa riêng là p = 7, q = 41, e = 77. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?....

Demo

Cho bản mã y = 38 khóa riêng là p = 3, q = 29, e = 11. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 25 B) 35 C) 34 D) 55.... Cho bản rõ x = 12 khóa công khai n = 403, e = 7. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 207 B) 272 C) 282 D) 348 Cho bản mã y = 272 khóa riêng là p = 13, q = 31, e = 7. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?.....

Demo

Cho bản mã y = 52 khóa riêng là p = 7, q = 23, e = 35. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 10 B) 12 C) 45 D) 52 Cho bản rõ x = 18 khóa công khai n = 143, e = 7. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?A) 48 B) 138 C) 142 D) 154 Cho bản mã y = 138 khóa riêng là p = 11, q = 13, e = 7. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?....

Demo

Cho bản mã y = 51 khóa riêng là p = 3, q = 19, e = 25. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 12 B) 15 C) 20 D) 35 Cho bản rõ x = 9 khóa công khai n = 95, e = 7. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 2 B) 4 C) 14 D) 26 Cho bản mã y = 4 khóa riêng là p = 5, q = 19, e = 7. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?....

Demo

Cho bản mã y = 24 khóa riêng là p = 3, q = 13, e = 7. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 7 B) 12 C) 15 D) 24 Cho bản rõ x = 7 khóa công khai n = 91, e = 7. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 7 B) 15 C) 84 D) 93 Cho bản mã y = 84 khóa riêng là p = 7, q = 13, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ?.....

Demo

Cho bản rõ x = 11 khóa công khai n = 21, e = 5. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây? A) 2 B) 11 C) 25D) 60 Cho bản mã y = 15 khóa riêng là p = 3, q = 7, e = 5. Khi giải mã bản mã y với khóa trên theo hệ RSA ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) 5 B) 7 C) 15 D) 25 Cho bản rõ x = 15 khóa công khai n = 21, e = 5. Khi mã hóa bản rõ x với khóa trên theo hệ mã RSA ta sẽ thu được bản mã nào sau đây?....

      2    3    4    5   ...  54    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 04
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 25
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 29
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 10
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 07
Trắc nghiệm Quản Trị Mạng - Bài 07
Trắc Nghiệm Bảo Trì Hệ Thống - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 09
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 11
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 15
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 20
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 27
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 02
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 08
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 18
Trắc nghiệm Windows Server 2008 - Bài 24
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 13
Đề Xuất
Trắc nghiệm Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Bài 19
Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever 2003 (Tiếng Anh) - Bài 09
Trắc nghiệm Windows Server 2008 - Bài 13
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 30
CCNA Exam 640-607 - Test 27
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 91
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 02
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 31
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 16
Trắc nghiệm Windows Server 2008 - Bài 25
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 07
CCNA Exam 640-607 - Test 29
Trắc Nghiệm Thông Tin Di Động - Bài 05
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 09
CCNA Exam 640 - 802 - Test 28
Trắc Nghiệm Thông Tin Di Động - Bài 06
CCNA Exam 640 - 802 - Test 45
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 30
Trắc Nghiệm Thông Tin Di Động - Bài 30
Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever 2003 (Tiếng Anh) - Bài 04
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters