WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 05
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 13:09:09 (Server time)
Số câu hỏi: 15.   Tổng điểm: 15
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Biển nào cấm người đi bộ?

  A - 
Biển 1.
  B - 
Biển 1 và Biển 3.
  C - 
Biển 2.
  D - 
Biển 2 và biển 3.
2-
Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

  A - 
Biển 1.
  B - 
Biển 3.
  C - 
Biển 2.
  D - 
Biển 1 và 3.
3-
Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này ?

  A - 
Biển 1.
  B - 
Biển 1 và 3.
  C - 
Biển 3.
  D - 
Cả 3 biển.
4-
Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

  A - 
Biển 1 và 2.
  B - 
Biển 2 và 3.
  C - 
Biển 2.
  D - 
Cả 3 biển.
5-
Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?

  A - 
Biển 1.
  B - 
Biển 2 và 3.
  C - 
Biển 3.
6-
Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?

  A - 
Biển 2.
  B - 
Biển 1.
  C - 
Biển 3.
  D - 
Cả 3 biển.
7-
Bển báo nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

  A - 
Biển 1.
  B - 
Biển 1 và 2.
  C - 
Biển 2 và 3.
  D - 
Cả 3 biển.
8-
Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

  A - 
Biển 1 và 2.
  B - 
Biển 2 và 3.
  C - 
Biển 2.
  D - 
Biển 3.
9-
Biển nào báo hiệu "hết đoạn đường ưu tiên"?

  A - 
Biển 3.
  B - 
Biển 1.
  C - 
Biển 2.
10-
Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được chuyển ưu tiên qua nơi giao nhau?

  A - 
Biển 1.
  B - 
Biển 1 và 3.
  C - 
Cả 3 biển.
11-
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

  A - 
Biển 1.
  B - 
Biển 2 và 3.
  C - 
Biển 2.
  D - 
Biển 3.
12-
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

  A - 
Biển 1 và 3.
  B - 
Biển 2.
  C - 
Biển 3.
13-
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

  A - 
Biển 1.
  B - 
Biển 3.
  C - 
Biển 2.
  D - 
Cả 3 biển.
14-
Biển nào báo hiệu "Đường giao nhau" của các tuyến đường cùng cấp?

  A - 
Biển 1.
  B - 
Biển 3.
  C - 
Biển 2.
15-
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

  A - 
Biển 1.
  B - 
Biển 2.
  C - 
Biển 3.
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 05
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 06
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 07
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 13
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 18
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 27
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 19
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 20
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 12
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 04
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 17
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 01
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 26
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 21
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 22
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 03
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 11
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 23
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 24
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 02
Đề Xuất
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 01
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 05
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 24
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 26
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 09
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 11
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 14
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 03
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 07
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 03
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 23
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 13
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 12
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 04
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 01
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 06
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 25
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 16
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 19
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 22
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters